Κατασκευή τριών νέων νηπιαγωγείων στο Δήμο Νέας Προποντίδας

  Με τις υπ’ αρίθμ. πρωτ. 3372/24-05-2016,  3373/24-05-2016 και  6729/04-10-2016 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκαν οι Πράξεις «4ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών», «5ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών» και «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Καλλικράτειας» αντίστοιχα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης».
  Μετά την έγκριση των Τευχών δημοπράτησης, ο Δήμος προχωρά στη δημοπράτηση των έργων για την επιλογή αναδόχου. Οι δημοπρασίες καθώς και ο προϋπολογισμός μελέτης των έργων έχουν ως εξής:
  Τίτλος
  πράξης
  Προϋπολογισμός
  (
  )
  Ημ/νία
  διεξαγωγής διαγωνισμού
  4ο
  νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών
  985.000,00
  Τρίτη 17/01/2017
  5ο
  νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών
  1.100.000,00
  Πέμπτη 19/01/2017
  Κατασκευή
  4ου νηπιαγωγείου Ν. Καλλικράτειας
  1.160.000,00
  Τρίτη 24/01/2017
  Με την
  ολοκλήρωση των έργων ουσιαστικά επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα στέγασης των
  νηπιαγωγείων του Δήμου σε ενοικιαζόμενα κτίρια χωρίς τις κατάλληλες υποδομές.
  Η
  διάρκεια κατασκευής κάθε νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης, θα
  φτάνει τους 16 μήνες.