Βαλιάνος: Ενημέρωση για τη διαδικασία των ενστάσεων επί των δασικών χαρτών

  Σε ανακοίνωση – ενημέρωση για τη διαδικασία των ενστάσεων επί των δασικών χαρτών προχώρησε ο δικηγόρος και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Στέλιος Βαλιάνος.
  Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση: 
  «Μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Χαλκιδική, ανοίγει στις 28/02/2017 το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αντιρρήσεων εναντίον των δασικών χαρτών.
  Κατόπιν μελέτης της νομοθεσίας και της συνδρομής των οδηγιών των Διευθύνσεων Δασών παρατίθεται μια σταχυολογημένη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία των αντιρρήσεων, που σκοπό έχει να ενημερώσει τους πολίτες και να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων που πιθανόν να έχουν προκύψει 
  Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
  Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εκτάσεων.
  Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν: φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.
  Αντιρρήσεις ειδικά λόγω παράλειψης να περιληφθεί στον ΔΧ, ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση μπορεί να υποβάλει: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού – στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση – οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  Το έννομο συμφέρον, θεμελιώνεται με την επίκληση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος.
  – Εμπράγματο δικαίωμα, είναι η άμεση και εναντίον όλων εξουσία που έχει ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό σε πράγμα (π.χ. κυριότητα, πραγματική δουλεία, περιορισμένη προσωπική δουλεία, επικαρπία πράγματος, οίκηση) ή σε ξένο δικαίωμα (π.χ. επικαρπία δικαιώματος, υποθήκη σε επικαρπία ακινήτου) και έχει ως ουσιαστικό περιεχόμενο τον πορισμό του συνόλου ή μέρους των ωφελειών του πράγματος ή του δικαιώματος. Αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα όπως είναι: συμβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, πράξεις τακτοποίησης, αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κλπ.
  Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, επικαλείται δικαίωμα κυριότητας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, θα προσκομίζει αποδεικτικά της χρησικτησίας έγγραφα, ως ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών. Επίσης, θα πρέπει να συνυποβάλλεται αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον προκύπτει από αυτό, η ταυτότητα του ακινήτου.
  – Τα ενοχικά δικαιώματα, είναι απεριόριστα. Ενδεικτικά αναφέρονται, η μίσθωση, η επί μόρτη αγροληψία, η χρονομεριστική μίσθωση και το προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου.
  Για τη μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα, μακρότερο από εννέα έτη, απαιτείται η μίσθωση, να έχει καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που να έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.
  Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
  Προθεσμία: Επί του ΔΧ Νομού Χαλκιδικής  που αναρτήθηκε την 17/02/2017, η αποκλειστική προθεσμία των εξήντα ημερών, αρχίζει την 28/02/2017 (Τρίτη) και τελειώνει την 29/04/2017. Επεκτείνεται δε, για 20 ημέρες μόνο για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στο εξωτερικό. 
  Τρόποι ενημέρωσης για το περιεχόμενο του ΔΧ:
  Οι πολίτες, μπορούν να δουν τον ΔΧ και να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του, στις ιστοσελίδες:
  – της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.: http://gis.ktimanet,gr/wms/forestsuspen$ion/defauit.aspx
  – του ΥΠΕΝ: http://www.ypeka.gr
  – της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης: http://www.damt.gov.gr
  – καθώς και στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), στη Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής (Πολύγυρος ) και στα κατά τόπους Δασαρχεία 
  Υποβολή αντιρρήσεων κατά του ΔΧ.
  Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον, με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, στην ιστοσελίδα http://wvm.ktimaηet.gr/CitizenWebApp/lnfoDasika_Page.aspx. 
  Για την υποβολή, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδό της. Επίσης, καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης, όπως έχει καθοριστεί με σχετική Κ.Υ.Α. Διαφορετικά n αντίρρηση καθίσταται απαράδεκτη.

  – Πως επιβεβαιώνεται ότι η υποβολή των αντιρρήσεων έχει γίνει με επιτυχία; Για να
  θεωρείται μια αντίρρηση ως επιτυχής θα πρέπει να:
  1. Έχει καταβληθεί το Ειδικό Τέλος άσκησης αντιρρήσεων.
  2. Έχει εκτυπωθεί το Αποδεικτικό Υποβολής αντιρρήσεων.
  3. Έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά. 
  Τα έγγραφα αυτά είναι:
  – υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του.
  – τα έγγραφα για την απόδειξη του έννομου συμφέροντος.
  – οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του.
  – φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους.
  – στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.
  – Μπορεί να υποβληθούν αντιρρήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς; 
  Με τις αντιρρήσεις, προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την
  αμφισβήτηση, τόσο της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης, όσο και του χαρακτήρα
  των εμφανιζομένων στο χάρτη εκτάσεων.
  -Μπορεί να υποβληθεί μία αντίρρηση, για εκτάσεις ανεξάρτητες μεταξύ τους;
  Κάθε αντίρρηση, υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/πολυγώνου. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση.
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε
  αμφισβήτηση του χαρακτήρα εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικά γεωτεμάχια, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες αντιρρήσεις, όσες και τα γεωτεμάχια αυτά.
  – Μπορεί να εντοπίσει κανείς χωρίς την Βοήθεια ειδικού το ακίνητο στον ΔΧ; 
  Εάν κατέχει κάποιες γνώσεις από ανάγνωση χαρτών, ναι. Διαφορετικά θα  πρέπει να απευθυνθεί σε τεχνικό σύμβουλο (δασολόγο ή λοιπούς επιστήμονες με γνώση του αντικειμένου).
  Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων, ο ενδιαφερόμενος, εφόσον δεν μπορεί να τις υποβάλει μόνος του, θα πρέπει να συνεργαστεί με Τεχνικό Σύμβουλο (Δασολόγο, ή λοιπούς επιστήμονες με γνώση του αντικειμένου) για την αποτύπωση των συντεταγμένων των ορίων της έκτασης που τον ενδιαφέρει.
  – Πως υπολογίζεται το εμβαδόν της αντίρρησης; 
  Ο υπολογισμός του εμβαδού των εκτάσεων, των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας, πραγματοποιείται αυτόματα από τη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να εισαχθούν στην ηλεκτρονική φόρμα αντιρρήσεων είτε τα στοιχεία των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του γεωτεμαχίου είτε αρχείο DXF (κλειστή πολυγωνική δομή).
  Καθορισμός ειδικού τέλους αντιρρήσεων
  Μετά την καταβολή και του ειδικού τέλους, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή, οπότε η αντίρρηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και είναι πλέον δυνατή η χορήγηση/εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής της.
  Το ύψος του ειδικού τέλους, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση, είναι ανάλογο του εμβαδού της έκτασης και καθορίζεται ως εξής:

  Εμβαδόν
  έκτασης
  Ποσό
  (€)
  έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ.3 του
  αρθ. 2 του Ν. 308/1995
  20€
  έως
  και 1.000τ.μ. |
  45€
  από
  1.000τ.μ. έως και 5.000τ.μ.
  135€
  από
  5.000τ.μ έως και 20.000τ.μ.
  450€
  από
  20.000τ.μ. έως και 1ΟΟ.ΟΟΟτ.μ.
  900€
        από 100.000τ.μ. έως και 300.000τ.μ.
  1.800€
  άνω
  των 300.000τ.μ.
  3.600€
  Γ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΕΛΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
  Δεν απαιτείται καταβολή τέλους κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές:
  α) που έχουν συμπεριληφθεί στον ΔΧ, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ.2 περίπτωση α’ του αρθ.23 του ν.3889/10, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 36 του άρθρου 31 του ν.4280/14, όπως ισχύει.
  β) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.
  γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές η βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη, αερόφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές εποικισμού.
  δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του
  άρθρου 14 του Ν.998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους χάρτες.
  ε) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 του ν.998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν.2664/1998 όπως ισχύει).
  Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α’, β’ και γ’, με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α’) ή της υπηρεσίας εποικισμού (περ. β’ ή γ’) αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη. Για την περίπτωση ε’, προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για την αναζήτηση και ταυτοποίηση των υπό εκκρεμότητα στοιχείων προσκομίζοντας σχετικά αντίγραφα και την επί τόπου υποβολή αντίρρησης.
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημειώνεται ότι, δεν είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης που θα αφορά, ταυτόχρονα, σε έκταση που εξαιρείται της καταβολής τέλους και σε έκταση για την οποία οφείλεται τέλος. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθούν δύο ξεχωριστές αντιρρήσεις.
  Όλη η διαδικασία προσκόμισης βεβαίωσης και υποβολής αντίρρησης θα πρέπει να έχει περαιωθεί μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων.
  Δ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΑΔΧ
  Ο ενδιαφερόμενος, αφού ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες, θα πρέπει εντός της συνολικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι τη 30ηΑπριλίου, να υποβάλει στο ΣΥΑΔΧ (αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς), τα παρακάτω έγγραφα σε έντυπη μορφή:
  – υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησης του (όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής αφού η αντίρρηση λάβει αριθμό πρωτοκόλλου), 
  – τα έγγραφα τα οποία επικαλείται για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος. 
  – οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.ά.).  
  – φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους
  – αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων (εκτυπώνεται με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής).
  Στον φάκελο αποστολής να αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε η αντίρρηση από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο. Σε όλη την περίοδο ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά στο ΣΥΑΔΧ, εφόσον οι αντιρρήσεις έχουν γίνεται παραδεκτές στην κεντρική βάση, τις παρακάτω αιτήσεις:
  – διόρθωσης -μεταβολής των στοιχείων της υποβληθείσας αντίρρησης, πλην των γεωγραφικών συντεταγμένων. Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση των συντεταγμένων, θα πρέπει να γίνει ανάκληση της αντίρρησης και υποβολή νέας. 
  – υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.
  faHMmmsmr/mmrMa
  – γνωστοποίησης αλλαγής προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας.
  Ε) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
  Για την ανακληση των αντιρρήσεων, απαιτείται η υποβολή αίτησης ανάκλησης, μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. Η αίτηση, υποβάλλεται από τον ίδιο που υπέβαλε την αντίρρηση ή – κατόπιν συμβολαιογραφικής εντολής, πληρεξουσιότητας – από πληρεξούσιο του.
  Εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα η αίτηση ανάκλησης, ο αιτών, δύναται να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Προς τούτο, θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στο ΣΥΑΔΧ, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του υπεύθυνου λειτουργίας.