Αδειοδότηση ιδιωτικών υδρευτικών δικτύων στην περιοχή του δήμου Ν. Προποντίδας

    Φακέλους με τα στοιχεία του ιδιωτικού δικτύου υδροδότησης, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα για χορήγηση άδειας χρήσης νερού, καλούνται να υποβάλουν οι κάτοχοι ιδιωτικών υδρευτικών δικτύων, στη Δ/νση Ποιότητας Ζωής – Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ν.Προποντίδας. 
    Συγκεκριμένα, ο δήμος Ν. Προποντίδας, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότι:
    «Έχοντας υπόψη την ΚΥΑ με αριθμ. οικ.140424/2017 (ΦΕΚ 814/Β/14-3-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 146896/2014 (ΦΕΚ /Β’/2878/2014) κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων, διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες διατάξεις», ενημερώνουμε τους κατόχους ιδιωτικών υδρευτικών δικτύων ότι, υποχρεούνται να υποβάλουν στη Δ/νση Ποιότητας Ζωής – Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ν.Προποντίδας φακέλους με τα στοιχεία του ιδιωτικού δικτύου υδροδότησης, όπως αυτά ορίζονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ (αρίθμ. οικ.140424/2017), προκειμένου να υποβληθεί αίτημα για χορήγηση άδειας χρήσης νερού».