Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Δ.Δ. Διονυσίου

  Με την υπ’ αρ. πρωτ. 9517/29-12-2016 (ΑΔΑ: Ω5ΙΕ7ΛΛ-Ξ4Κ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε η Πράξη «Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002424 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
  Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το υπ’ αρ. πρωτ. 1486/06-03-2017 έγγραφο της, παρείχε σύμφωνη γνώμη για  τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου» με Α/Α 1, της Πράξης «Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου», με κωδικό ΟΠΣ «5002424», συνολικού προϋπολογισμού «347.200,00€».
  Με το εν θέματι έργο προβλέπεται η κατασκευή δεκαεπτά (17) αναβαθμών από άοπλο σκυρόδεμα και τεσσάρων (4) καταβαθμών με συρματοκιβώτια κατά μήκος του ρέματος Διονυσίου, από το όριο της επέκτασης Παραλίας Διονυσίου Χ.Θ. 0+000 μέχρι το όριο της εισόδου προς τα ανάντη στον οικισμό της Πορταριάς Χ.Θ. 3+761.
  Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δ. Ν. Προποντίδας, οδός Μ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ. 632 00 στα Ν. Μουδανιά, την Τρίτη 09/05/2017 και ώρα 10.00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 347.200,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ενώ βάσει της τεχνικής μελέτης, η διάρκεια κατασκευής του θα είναι 12 μήνες.
  *Φωτογραφία αρχείου