Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής «Αλμύρα» Ν. Μουδανιών

  Με την υπ’ αρ. πρωτ. 9516/29-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΝ5Γ7ΛΛ-ΙΣ8) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε η Πράξη «Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών» με κωδικό ΟΠΣ 5002403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
  Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το υπ’ αρ. πρωτ. 1698/15-03-2017 έγγραφο της, παρείχε σύμφωνη γνώμη για  τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών» ΑΑ 1, της Πράξης «Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών», με κωδικό ΟΠΣ «5002403», συνολικού προϋπολογισμού «1.574.800,00€».
  Με το εν θέματι έργο προβλέπεται η κατασκευή λιμνοδεξαμενής, με τα των συνοδών έργων, στο κληροτεμάχιο 892  του αγροκτήματος Πορταριάς, το οποίο απέχει περί τα 1.200m βόρεια του οικισμού των Ν. Μουδανιών. Η λιμνοδεξαμενή θα έχει εμβαδόν πυθμένα 58.000m2, επιφάνεια στέψης 73.000m2 και όγκο 230.700m3. Επιπλέον θα κατασκευαστούν έργα ελεγχόμενης εκροής, ήτοι τοιχείο αντιστήριξης και αντλιοστάσιο αναπέτασης.
  Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δ. Ν. Προποντίδας, οδός Μ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ. 632 00 στα Ν. Μουδανιά, την Τρίτη 02/05/2017 και ώρα 10.00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει το 1.574.800,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ενώ βάσει της τεχνικής μελέτης, η διάρκεια κατασκευής του θα είναι 18 μήνες.

  *Φωτογραφία αρχείου