η φωτογραφία της ημέρας…

    …το αγίασμα στη Νέα Φώκαια γιορτάζει…
    και ανοίξανε μαζί και τα μάτια της ψυχής….
    …εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον… 
    …Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.