Αρχές Ιουλίου κατατέθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο φάκελος για την αναγνώριση της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φέτας ΠΟΠ (Ε.∆.Ο.Φ.).
Στην Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Φέτας ΠΟΠ (Ε.∆.Ο.Φ.)  μετέχουν ο ΣΕΚ εκπροσωπώντας την παραγωγή και η Ο.∆Ι.Π.ΠΑ.Φ. µε τον Σύλλογο Τυρο̟αραγωγών Θεσσαλίας – Ελλάδας τη μεταποίηση και την εµπορία.
Η Οργάνωση θέλει  να αναπτύξει δραστηριότητες  που θα συμβάλλουν  στην ορθολογική διαχείριση της αγοράς στον τομέα της Φέτας και του αιγοπρόβειου γάλακτος καθώς και την προώθησή της στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 
Έχοντας δε, πάντα  σε προτεραιότητα  τα συμφέροντα των καταναλωτών, επιδιώκει την αυστηρή τήρηση των εθνικών και ενωσιακών προϋποθέσεων, προδιαγραφών και όρων, που τίθενται για την παραγωγή της «ΦΕΤΑΣ» ΠΟΠ καθώς και τη διασφάλιση από τυχόν α̟ποµιµήσεις και παραπλανήσεις του καταναλωτή στα προϊόντα αιγο̟πρόβειου γάλακτος. 
Σε µια προσπάθεια συναίνεσης και συμφωνίας µε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς τονίζεται ότι η Εθνική ∆ιε̟παγγελµατική Οργάνωση Φέτας ΠΟΠ είναι ανοιχτή για τη συµµετοχή και όλων των άλλων φορέων (ΣΕΒΓΑΠ & ΠΕΚ) που εµ̟πλέκονται στην παραγωγή αιγο̟πρόβειου γάλακτος, στη µμεταποίηση και την εµπορία, όπως αυτό επισημαίνεται και στην εν λόγω αίτηση αναγνώρισης που κατατέθηκε στο ΥΠΑΑΤ.