Ο Οργανισμός “You in Europe”, συμμετείχε στη 2η Διεθνή Δράση Κατάρτισης (International Training Activity), που διοργανώθηκε από τις 18 έως 23 Ιουνίου στην πόλη Bistrita της Ρουμανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Educate – Educators for Inclusive and Effective Reintegration of Inmates”, που διοργανώθηκε από τον  Ιταλικό κοινωνικό συνεταιρισμό “L’ Ovile”. 
Η Δράση  αποτελεί ένα 2ετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι 5 κοινωνικοί φορείς: L’ Ovile NGO από την Ιταλία, Noesso NGO από την Ισπανία, Sapana NGO από την Πορτογαλία, Bistrita Penitentiary από τη Ρουμανία και η Α.Μ.Κ.Ε You in Europe από την Ελλάδα. 
Οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,  στοχεύουν  στη χάραξη διαύλων επικοινωνίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, καθώς και στην κατάρτιση και βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης, εμψύχωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των κρατουμένων.