Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ.Γιάννη Γιώργου αναρτήθηκαν, τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για ένταξη στο Πρόγραμμα “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” (Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕΧ, η απόφαση περιλαμβάνει τους παρακάτω Πίνακες:
(α) των δικαιούχων (για τους οποίους δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά),
(β) των εν δυνάμει δικαιούχων (για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών),
(γ) των επιλαχόντων (επιλέξιμες αιτήσεις που δεν καλύπτονται όμως από τις πιστώσεις) και
(δ) των απορριπτόμενων (μη επιλέξιμες αιτήσεις).
Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι:
α) Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον Πίνακα Δικαιούχων έχουν δικαίωμα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο Μέτρο να υποβάλλουν ενυπόγραφη αίτηση μη ένταξης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) στην ΔΑΟΚ ώστε να μην ενταχθούν στο Μέτρο και να μην σας καταβληθεί η πρώτη δόση.
β) Οι υποψήφιοι όλων των Πινάκων έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, κατά της Απόφασης ανάρτησης των Πινάκων Αξιολόγησης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της Απόφασης των Πινάκων Αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένες στην οικεία ΔΑΟΚ εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους για να λάβουν πρωτόκολλο υποβολής.
γ) Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον Πίνακα των Εν Δυνάμει Δικαιούχων έχουν την υποχρέωση προσκόμισης των επιπλέον δικαιολογητικών τους.
Λεπτομέρειες για την διαδικασία ενδικοφανών προσφυγών και για την υποχρέωση προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών περιγράφονται στην υπ ́αριθμ. 294351(1172)/14-7-2017 απόφαση.
Πληροφορίες: 2ος όροφος, γραφείο 75 στο Διοικητήριο Πολυγύρου, τηλέφωνο 2371351216, Φωτιάδης Ιωάννης.