Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» οι ειδικές δράσεις που προκηρύσσονται είναι εστιασμένες στην έρευνα και στη διάδοση της γνώσης, «Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομηχανικά Υλικά», «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» που προκηρύχθηκαν). 
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 19η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00. 
Κύριος στόχος των δράσεων, ο προϋπολογισμός των οποίων (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 24,25 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 30 εκατ. ευρώ, με είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της Έρευνας και της Τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. , η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 24,25 εκατ ευρώ και κατανέμεται ως ακολούθως ανά ειδική δράση: «Υδατοκαλλιέργειες»: 5,25 εκατ. Ευρώ,   «Βιομηχανικά Υλικά»: 6 εκατ. ευρώ,  «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» : 13 εκατ. ευρώ. 
Οι επιλέξιμες δραστηριότητες, δαπάνες των οποίων θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες: (1)  δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας), (2)  δραστηριότητες προώθησης καινοτομίας, (3)  συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
Δικαιούχοι της δράσης είναι α) «Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων» και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων», β) «Επιχειρήσεις» και γ) «Φορείς Πολιτισμού» (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»), οι οποίοι θα αντιμετωπίζονται ως «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων» ή ως «Επιχειρήσεις».
Στην πρόσκληση της δράσης που είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ , της ΓΓΕΤ  και του ΕΣΠΑ , περιγράφονται αναλυτικά οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των ερευνητικών έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης. Στη ίδια απόφαση ορίζονται η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της δράσης.