Με  εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθορίζετε σε ποιες  περιπτώσεις επαγγελματιών δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα λόγω μη εγκατάστασης POS στην επιχείρησή τους. 
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, αν ο επαγγελματίας που δεν διαθέτει POS μπορεί να αποδείξει εγγράφως ότι η τράπεζα ή οποιοσδήποτε άλλος πάροχος αρνήθηκε το αίτημα εγκατάστασης POS απαλλάσσεται του διοικητικού προστίμου ύψους 1.500 ευρώ που επιβάλλεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ακόμη όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως, απαλλάσσονται της επιβολής προστίμου.
Οι προθεσμίες
Η προθεσμία εγκατάστασης τερματικών υποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών για 85 κατηγορίες επαγγελματιών τελειώνει σήμερα, 27 Ιουλίου.
Όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 27-06-2017 έως 27-07-2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 27η Αυγούστου 2017.
Τέλος, όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά την 27η Ιουλίου 2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξή τους.
Πότε μειώνεται το πρόστιμο
Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.
Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν:
α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης τερματικού ή οποιαδήποτε βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση περί χρήσης συσκευών ή υπηρεσιών για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα) που αποδεικνύει την κατοχή τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.