Η πρόεδρος του Δ.Σ του ΝΠ «Αριστοτέλης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση συνολικά δεκαπέντε (15) μουσικών για την κάλυψη των αναγκών του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αθλητικού και…
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις δέκα ημέρες από την δημοσίευση στον τοπικό τύπο, που σαν τέτοια υπολογίζουν την 28 Ιουλίου 2017.