Από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής θα προσληφθούν  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια) σε ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες:

5 ΟΔΗΓΟΙ ελκυστήρων με βυτίο
10 ΕΡΓΑΤΕΣ αυλού
2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ υλικού με αγροτικό αυτοκίνητο
7 ΨΕΚΑΣΤΕΣ πεζοί με επινώτιους ψεκαστήρες
1 ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΕΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είκοσι πέντε (25) ατόμων στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕΧ, ειδικότητας ΥΕ Εργατοτεχνικό Προσωπικό Δακοκτονίας που θα γίνει σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 3/2017/ Α.Π. 329402/1273/7-8-2017 Ανακοίνωση με ΑΔΑ : 6ΓΤ27ΛΛ-ΞΚΝ, ορίζεται από την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017 έως Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017.