Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής διακηρύττει ότι:
Προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων απασχόλησης – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτιρίων ορισμένου χρόνου, για το 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ν.Μαρμαρά, το 1θέσιο…

Δημοτικό Σχολείο Τορώνης, το 1ο διθέσιο & 2ο μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Νικήτης, το 4θέσιο Δημοτικό Σχολέιο & 1 θέσιο Νηπιαγωγείο Μεταγγιτσίου ,το 7θέσιο Δημοτικό Σχολείο Συκιάς ,για το Σχολικό έτος 2017-2018 από 1-9-2017 έως 30-6-2018, αρ.πρωτ.προκήρ.291/07-08-2017 , ΑΔΑ:7ΚΣ0ΟΞΟΙ-ΑΣΞ.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται

α) στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας στην Νικήτη Ν.Χαλκιδικής , Τ.Κ.63088 ,τηλ. επικοινωνίας: 23750 20151 ,

β)Στο Δήμο Σιθωνίας, μέχρι την Δευτέρα 21 ( είκοσι μία ) Αυγούστου του έτους 2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες για τους όρους και την προκήρυξη θα δίνονται στο τηλέφωνο 23750 20151 και στο τηλέφωνο 6973 399-093.

Ο Πρόεδρος
Χριστοδούλου Νικόλαος