Νομιμοποιούνται οι κτηνοτροφικές µονάδες χωρίς άδεια πλησίον κατοικημένων περιοχών, πιο συγκεκριμενα τη δυνατότητα λήψης άδειας διατήρησης για υφιστάµενες, εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, κτηνοτροφικές µονάδες, έχουν µετά την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ από τα συναρµόδια υπουργεία, χιλιάδες παραγωγοί, που αντιµετωπίζουν θέµατα µε την αδειοδότηση των εγκαταστάσεών τους, γιατί είχαν την ατυχία, αφότου λειτούργησαν, να αναπτυχθούν δίπλα τους οικισµοί.

Σηµειωτέον ότι το περιεχόµενο της απόφασης έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτηµα χιλιάδων κτηνοτρόφων, αλλά και φορέων τους, δηλαδή, την παροχή άδειας διατήρησης υφιστάµενης κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, µε τον αριθµό των ζώων που είχε, για όσο καιρό θα συνεχίσει το επάγγελµα του κτηνοτρόφου, ο ιδιοκτήτης της.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που θέτει η ΚΥΑ µε αριθµ. 940/81279/2017, η οποία δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και σηµεία της οποίας παρουσίασε η Agrenda τον περασµένο Μάιο, είναι, οι ενδιαφερόµενοι, να υποβάλλουν το σχετικό αίτηµα προς την οικεία ∆ΑΟΚ, το αργότερο ως τις 4 ∆εκεµβρίου 2017.

Απαραίτητη προϋπόθεση να υπήρχε ο στάβλος στις 12 Απριλίου 2012

Η ύπαρξη και λειτουργία των εν λόγω κτηνοτροφικών µονάδων, κατά την έναρξη (12 Απριλίου 2012) ισχύος του νόµου 4056/2012, συµπεριλαµβάνεται στους όρους και τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας διατήρησης.

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 3 της ΚΥΑ: «∆υνατότητα συνέχισης λειτουργίας εντός ορίων κατοικηµένων περιοχών ή πλησίον αυτών παρέχεται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 οι οποίες Α) είχαν ιδρυθεί – κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, Β) διατηρούν τη δυναµικότητα που είχαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, εκτός εκείνων που υπερβαίνουν το 25% των ανώτατων ορίων της κατηγορίας Β’ όπως ορίζονται µε την υπ’ αριθµ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β’ 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως ισχύει, οι οποίες υποχρεούνται να µειώσουν τη δυναµικότητά τους στο παραπάνω ποσοστό. Η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου αποδεικνύεται είτε: α) από τον κωδικό εκµετάλλευσης – αν έχει ήδη χορηγηθεί – από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, β) από τη ∆ήλωση ΟΣ∆Ε, γ) από σχετική βεβαίωση ∆ηµόσιας Αρχής. Γ) αφορούν µονάδες δυναµικότητας εντός των ορίων της κατηγορίας Β και/που υπάγονται σε ΠΠ∆ σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 46296/8.8.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2002 Β’). ∆) αφορούν µονάδες µε δυναµικότητα µικρότερη από εκείνη της κατηγορίας Β και/που πρέπει να τηρούν τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. ∆εν επιτρέπεται η έκδοση άδειας διατήρησης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των οποίων είχε διακοπεί η λειτουργία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012».

∆εκτές οι αιτήσεις που έγιναν πριν υπογραφεί η ΚΥΑ

Οι ενδιαφερόµενοι φορείς (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν εντός ή πλησίον οικισµών σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας, εφόσον επιθυµούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηµα στην οικεία ∆ΑΟΚ. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 4.12.2017.
∆εκτές από τις ∆ΑΟΚ, γίνονται, όπως ορίζει το Άρθρο 4 της ΚΥΑ «και οι αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόµενους πριν τη δηµοσίευση της παρούσας και εξετάζονται µετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών».
Ωστόσο, µετά την παρέλευση της παραπάνω ηµεροµηνίας, «διακόπτεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ενδιαφερόµενων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτηµα, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής Σταυλισµού».

Επιροπή σταυλισμού θα διενεργεί αυτοψίες

Ο ενδιαφερόµενος κτηνοτρόφος ή το νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί τέτοιου είδους µονάδα, όπως ορίζει το Άρθρο 5 της ΚΥΑ, πρώτα λαµβάνει προσωρινή κι έπειτα οριστική άδεια διατήρησης της µονάδας του. Συγκεκριµένα όπως αναφέρει το Άρθρο 5 «Α. 1. Κατά το πρώτο στάδιο χορηγείται Προσωρινή άδεια διατήρησης, µετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. 2. Στη συνέχεια, κατόπιν αυτοψίας στις υποδοµές των εν λόγω κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που διενεργείται κατά το δεύτερο στάδιο, από την αρµόδια Επιτροπή Σταυλισµού, χορηγείται η οριστική άδεια διατήρησης από την Αρµόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ).

Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού

Προκειµένου για έκδοση προσωρινής άδειας διατήρησης, όπως ορίζει το Άρθρο 5 της Απόφασης, οι παραγωγοί πρέπει να υποβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ως εξής: «1. Αίτηση συνοδευόµενη από όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση και δυναµικότητα δικαιολογητικά:
Κατηγορία πρώτη: Προχειρα καταλυµατα α. αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: η δυναµικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η γεωγραφική θέση της µονάδας µε συντεταγµένες αναφοράς και η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα, β. δήλωση του φορέα της εγκατάστασης και του µελετητή για την ανάληψη προβλεποµένων ππδ, όπου απαιτούνται βάσει της δυναµικότητας της εγκατάστασης και γ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (φεκ 75 α’).

Κατηγορίες: δεύτερη (αα) και (ββ): (αα) εγκαταστάσεις µε σκελετό θερµοκηπίου βάσει εγκεκριµένων τύπων κατασκευής και (ββ): εγκαταστάσεις βάσει εγκεκριµένων προτύπων κατασκευής µέχρι 300 τ.µ. και τρίτη: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδοµής α. αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρονται: η δυναµικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η γεωγραφική θέση της µονάδας µε συντεταγµένες αναφοράς και η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντα, β. δήλωση του φορέα της εγκατάστασης και του µελετητή για την ανάληψη προβλεποµένων ΠΠ∆, όπου απαιτούνται βάσει της δυναµικότητας της εγκατάστασης, γ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) του ενδιαφερόµενου φορέα και του µηχανικού ή του γεωτεχνικού σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παρ. 4γ του άρθρου 6 του ν. 4056/2012, όπως ισχύει και δ. έκθεση γεωτεχνικού συµβούλου.

Η προσωρινή άδεια διατήρησης, έχει θέση οριστικής άδειας διατήρησης και ισχύει µέχρι ένα (1) έτος.
Το χρονικό διάστηµα ισχύος της προσωρινής άδειας διατήρησης δύναται να παραταθεί µέχρι έξι (6) επιπλέον µήνες κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου και αιτιολόγησης των λόγων µη τήρησης των προθεσµιών εκ µέρους του. Η ΑΑΑ εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος έξι (6) µηνών, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης».

Έξι μήνες περιθώριο οριστικής άδειας

Εντός των επιπλέον έξι µηνών που µπορεί να παραταθεί η προσωρινή άδεια, καλείται ο κτηνοτρόφος, να κινήσει την σχετική διαδικασία οριστικοποίησης ως εξής: «1. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς εντός των παραπάνω έξι µηνών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής τους Ενότητας αίτηση για την έκδοση της οριστικής άδειας διατήρησης συνοδευόµενη από φάκελο µε όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, και όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 5 του κεφαλαίου Β «φάκελος απαραίτητων δικαιολογητικών» της υπ’ αριθµ. 1464/67426/13.6.2012 διευκρινιστικής εγκυκλίου, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2025/113925/12.9.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο (αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρµόδια ∆ΟΥ, τίτλους ιδιοκτησίας, έγγραφα νοµιµότητας υφιστάµενων κτιρίων, τοπογραφικό διάγραµµα, βεβαίωση χρήσεων γης κατά περίπτωση, έγκριση δασικής υπηρεσίας κατά περίπτωση, έγκριση εφορίας αρχαιοτήτων κατά περίπτωση). 2. Εντός 2 µηνών από την υποβολή της 2ης αίτησης του ενδιαφεροµένου, η αρµόδια Επιτροπή Σταυλισµού διενεργεί αυτοψία στις υποδοµές των υπό αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ελέγχοντας ταυτόχρονα και το φάκελο των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι και οι νόµιµες προϋποθέσεις για την έκδοση οριστικής άδειας διατήρησης. Η Επιτροπή Σταυλισµού συντάσσει πρακτικό προς την ΑΑΑ σχετικά µε τη δυνατότητα αδειοδότησης ή µη της εκάστοτε κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η ΑΑΑ είτε εκδίδει την οριστική άδεια διατήρησης είτε απορρίπτει την αίτηση. Η άδεια διατήρησης δεν τροποποιείται και δεν µεταβιβάζεται. Ανακαλείται όταν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, πλην των περιπτώσεων εµφάνισης επιδηµίας ζωονόσου ή επιζωοτίας στο σύνολο του ζωικού κεφαλαίου, ή των περιπτώσεων φυσικών καταστροφών µε επίπτωση στο σύνολο ή µέρος του ζωικού κεφαλαίου».