Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου προκηρύσσει την πρόσληψη δέκα εννέα (19) καθαριστριών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτηρίων των Σχολικών

Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου, κατά το Σχολικό Έτος 2017-18 που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις του Δήμου Πολυγύρου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1-9-2017 έως 30-6-2018.

Απαιτούμενο απαραίτητο προσόν είναι η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων για την εργασία αυτή.
Βασικό κριτήριο επιλογής ορίζεται η προϋπηρεσία σε εργασία καθαριότητας σχολικών κτηρίων. Το κάθε
σχολικό έτος προϋπηρεσίας μοριοδοτείται με 2 μόρια.

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την προσκόμιση συμβάσεων προηγούμενων ετών.

Ως επικουρικό κριτήριο επιλογής, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων με προϋπηρεσία, ορίζεται η
οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του υποψηφίου, που θα αποδεικνύεται αντίστοιχα με
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ από το οποίο να
προκύπτει το εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.