Με ανακοίνωση του ο Δήμος Κασσάνδρας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α 31-7-2017), όσοι οφείλουν στο Δήμο, μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους, με απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο, το αργότερο έως την 30 Νοεμβρίου 2017 και για οφειλές οι οποίες έχουν ήδη βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου (έως 30/9/2017)

Προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:

Αν γίνει εξόφληση εφάπαξ, προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό 100%,
Αν γίνει εξόφληση σε 2 έως 24 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή κατά 80%,
Αν γίνει εξόφληση σε 25 έως 48 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή κατά 70%,
Αν γίνει εξόφληση σε 49 έως 72 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή κατά 60%,
Αν γίνει εξόφληση σε 73 έως 100 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή κατά 50%.

Παράλληλα, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
• Τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,
• Έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
• Δεν έχουν βεβαιωθεί λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση πρέπει να περιλαμβάνει και το αίτημα αυτό.
• Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί,
• Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης είναι 20 ευρώ.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή για όλους όσους :
α. έχουν βεβαιωμένες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία
β. εμφανίζουν διαφορά μεταξύ των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων της οικίας τους ή της επιχείρησης τους με των δηλωμένων στη ΔΕΗ
γ. δεν έχουν δηλωμένο το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητό τους για την επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
δ. δεν έχουν αποδώσει το τέλος παρεπιδημούντων ή το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, κ.λ.π)
Στις περιπτώσεις μη βεβαιωμένων οφειλών (περιπτώσεις β,γ,δ ) η γνωστοποίηση των στοιχείων στον Δήμο πρέπει να γίνει έως 20/9/2017, ώστε να είναι δυνατόν η βεβαίωση τους έως 30/9/2017 και στη συνέχεια η ένταξη τους στη ρύθμιση.

Σημειώνεται ότι πλέον με το Ν. 4483/1-8-17 οι οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες (κτηματολόγιο- ΔΟΥ κ.λ.π) κι αφορούν στην ακίνητη περιουσία και στο εισόδημα των υπόχρεών τους, προκειμένου να διευκολυνθούν στην είσπραξη των εσόδων τους .

Ο Δήμος Κασσάνδρας κάνοντας χρήση αυτής της δυνατότητας θα βεβαιώνει με υποχρεωτική επιβολή των νόμιμων προστίμων (πρόστιμα έως 200%) στις όποιες διαφορές εντοπίζονται στα δηλωθέντα στοιχεία (ακαθάριστα έσοδα , δηλωθέντα τετραγωνικά κ.λ.π). Επιπλέον με τον ίδιο Nόμο έγινε επαναφορά της βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, που είχε καταργηθεί το 2014 με όλες τις ανωτέρω συνέπειες στις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης .
Στην περίπτωση όμως της δήλωσής τους τώρα και στο πλαίσιο του παραπάνω Νόμου, δεν θα επιβληθούν αυτά τα πρόστιμα. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση και ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων (έως 100 ) έχουμε πλήρη απαλλαγή ή απαλλαγή κατά ποσοστό στα πρόστιμα αυτά.

Ενημερωθείτε για το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και τις λεπτομέρειες της ρύθμισης από τη Ταμειακή Υπηρεσία στα τηλ. 2374350121-122, 2374350103 ή το Τμήμα Εσόδων 2374350177