Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, θεωρώντας πως η Σχολική Στέγη είναι ένα από τα σημαντικότερα και κρισιμότερα ζητήματα που απασχολούν τις οικείες τοπικές κοινωνίες με επιστολή προς τους πολιτικούς αρχηγούς και κάθε υπεύθυνο παρουσιάζει τα προβλήματα σχολικής στέγης στους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, καταθέτοντας και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Η ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας στην επιστολή της προτείνει :

1. Επαναπροκήρυξη του ΣΔΙΤ Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή σχολικών κτιρίων.
2. Διάθεση ενός σημαντικού μέρους από το πρωτογενές πλεόνασμα, που επιτυγχάνει η εθνική οικονομία, για την κατοχύρωση, μέσω απαλλοτριώσεων, των απαραίτητων, για την ανέγερση των σχολικών μονάδων, αστικών εκτάσεων. Ήδη αρκετές απαλλοτριώσεις χώρων για την κατασκευή σχολείων κινδυνεύουν με αυτοδίκαιη άρση, καθώς, ελλείψει πόρων, δεν θα συντελεσθούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου από την δημοσίευσης της οικείας δικαστικής απόφασης που καθόρισε την αποζημίωση: οι χώροι αυτοί, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται εντός των αστικών κέντρων, είναι υπερπολύτιμοι για την Σχολική Στέγη, και η αποδέσμευσή τους συνεπάγεται την οριστική απώλειά τους για την Εκπαίδευση.
3. Κατά την επικείμενη, εντός του 2017, αναθεώρηση του ΕΣΠΑ να διενεργηθεί, με άντλησή τους από λιμνάζοντα κονδύλια,ανακατανομή πιστώσεων υπέρ των ΠΕΠ Περιφερειών που αντιμετωπίζουν με οξύτητα, προβλήματα Σχολικής Στέγης.
4. Ο αρμόδιος για την ανέγερση σχολικών κτιρίων Οργανισμός («Κτιριακές Υποδομές α.ε.» – διάδοχος του ΟΣΚ ) να προβεί, όπως με επιτυχία και αποτελεσματικότητα έπραξε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, στην λήψη δανείου, το προϊόν του οποίου θα διαθέσει για την Σχολική Στέγη.
5. Να προβλεφθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ειδικά κονδύλια για την κατασκευή: (α) Νηπιαγωγείων, (β)ΕΠΑΛ, (γ) Σχολικών Κτηρίων σε περιοχές που υπάρχουν ακόμη διπλές βάρδιες, (δ) την ενεργειακή αναβάθμιση των υφισταμένων σχολικών μονάδων, πολλές από τις οποίες αριθμούν ήδη αρκετές δεκαετίες λειτουργίας.
6. Με άμεση (και χωρίς οικονομικό κόστος) νομοθετική ρύθμιση να δοθεί λύση στο αναδυόμενο πρόβλημα της επικείμενης λήξης των μισθωτηρίων ακινήτων στα οποία στεγάζονται σχολικές τάξεις και τα οποία (μισθωτήρια) δεν μπορούν να ανανεωθούν λόγω τεχνικών ανεπαρκειών των ως άνω ακινήτων: η λήξη του μισθωτηρίου και η, για τεχνικούς λόγους, αδυναμία ανανέωσης του μισθωτηρίου, θα καταστήσουν αυτομάτως άστεγες τις αντίστοιχες τάξεις και σχολικές μονάδες.