Ο Δήμος Αριστοτέλη σύμφωνα με την 371/2016 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 142/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το νομοθετικό πλαίσιο αρ.5, παρ.2 του ν.3852/2010, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη δημιουργία δηλωτικού τουριστικού σήματος (λογοτύπου) του Δήμου Αριστοτέλη.
Ο λογότυπος θα αντανακλά την ιστορική, πνευματική, γεωγραφική, φυσική και πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Αριστοτέλη και θα προβάλλει την εικόνα του ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού στην ελληνική και στη διεθνή αγορά. Θα πρέπει να σηματοδοτεί τη σύνθεση ολόκληρου του Δήμου, με άμεσες ή έμμεσες και συμβολικές αναφορές, που θα αποτυπώνουν σχεδιαστικά, με τρόπο λιτό, σύγχρονο και καλαίσθητο την συνολική εικόνα του.
Μπορεί να περιλαμβάνεται ή να ενσωματώνεται σε αυτό κάποιο εικαστικό θέμα ή μπορεί απλά να είναι ο τρόπος γραφής της επωνυμίας ή του ακρωνυμίου του Δήμου Αριστοτέλη. Ειδικότερα, μπορεί να περιλαμβάνει το εικαστικό και το λεκτικό μέρος, φέροντας την επωνυμία του Δήμου (ως «Δήμος Αριστοτέλη» στα Ελληνικά και ως «Municipality of Aristotle» στα Αγγλικά) και θα απεικονίζεται μαζί ή/και ανεξάρτητα από το λεκτικό μέρος.
Καθώς θα αποτελέσει την οπτική ταυτότητα του Δήμου, θα πρέπει η γενικότερη σύνθεσή του να έχει επικοινωνιακή δύναμη, να είναι μοναδικό και να μην παραπέμπει σε άλλα σήματα, να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και να διατηρεί αναλλοίωτη την εικόνα του σε πληθώρα εφαρμογών.
Θα χρησιμοποιηθεί από το Δήμο σε όλες τις δράσεις/ενέργειες του προβολής, επικοινωνίας, ενημέρωσης καθώς και σε ποικίλες εφαρμογές όπως επιστολές, έντυπα, πινακίδες, σημαίες, σφραγίδες, ιστοσελίδα κλπ.
Τα πνευματικά δικαιώματα του λογοτύπου που θα επιλεγεί τελικά, μεταφέρονται αυτόματα, ως πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Αριστοτέλη.
Ο λογότυπος του Δήμου Αριστοτέλη αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Δήμου για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πολιτικής που αφορά την τουριστική προβολή του Δήμου.
Όροι συμμετοχής
1. Η πρόσκληση απευθύνεται σε επαγγελματίες γραφίστες, σχεδιαστές, εικαστικούς αρχιτέκτονες, διακοσμητές καθώς επίσης και σε κάθε άλλη συναφή με τα ανωτέρω επαγγέλματα ειδικότητα . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή κατά ομάδες.
2. Από τη συμμετοχή στην πρόσκληση αποκλείονται μεμονωμένα ή/και ως μέλη ομάδων ή ενώσεων
• κάθε πρόσωπο που με οποιοδήποτε τρόπο έχει συμμετάσχει στην προπαρασκευή, στη σύνταξη και στη διεξαγωγή της πρόσκλησης,
• τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας,
• τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των Επιτροπών και των Οργάνων Διοίκησης του Δήμου που με τις αποφάσεις τους μπορούν να επηρεάσουν την διαδικασία και την έκβαση της επιλογής
3. Κάθε ενδιαφερόμενος, άτομο ή ομάδα, μπορεί αποστείλει έως τρεις προτάσεις.
4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει με μία μόνο συμμετοχή (που θα περιλαμβάνει μία ή δύο ή τρεις προτάσεις) είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ομάδας και δεν μπορεί να συμμετέχει σε δύο ή περισσότερες ομάδες.
Αξιολόγηση Προτάσεων
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την πενταμελή Επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Αριστοτέλη και επικυρώθηκε με την 142/2017 απόφαση Δ.Σ. Η επιλογή της Επιτροπής θα εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη

Αμοιβή – Βραβεία

Στην επιλεγείσα πρόταση θα απονεμηθεί ειδικός έγγραφος τίτλος που θα πιστοποιεί τη νίκη και χρηματική αμοιβή τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ με το Φ.Π.Α 24% .
Η επίσημη παρουσίαση του λογοτύπου και η απονομή των τίτλων θα γίνουν σε ειδική τελετή, στην οποία θα δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα.
Υποβολή προτάσεων
Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αριστοτέλη, στην διεύθυνση, Αγ. Όρους 2, 63075 Ιερισσός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 20/10/2017 μετά την παρέλευση της οποίας καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση υποβολής της πρότασης με ταχυδρομείο την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης εντός της ανωτέρω προθεσμίας την έχει ο διαγωνιζόμενος, καθώς ως ημερομηνία υποβολής της πρότασης λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία παραδόθηκε ο φάκελος της πρότασης στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αριστοτέλη και όχι η ταχυδρομική ημερομηνία αποστολής του φακέλου.
Πληροφορίες
Αναλυτικότερες πληροφορίες και ειδικότεροι όροι περιγράφονται στα πλήρη τεύχη, τα οποία είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Αριστοτέλη στη διεύθυνση (www.dimosaristoteli.gr) και περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:
• Περιληπτική Πρόσκληση
• Αναλυτική Πρόσκληση
• Έντυπα & Υποδείγματα

Πληροφορίες: Τηλέφωνα: 2377350003 Fax.2377024120,

email: gr.dimarchou@dimosaristoteli.gr και axtada@dimoaristoteli.gr

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών
Υπηρεσιών & Τουρισμού Δήμου Αριστοτέλη

Αργύριος Σωτ. Τσακνής