Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο:

1 ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
4 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Μ. Αλεξάνδρου 86 Φλώρινα, Τ.Κ. 531 00 ή προσωπικά στα γραφεία του Κέντρου στην ίδια διεύθυνση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Κέντρου εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσής της στον τύπο.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα αξιολογηθούν.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κλάδων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν μόνο κλάδο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στα γραφεία του Κέντρου και

β) στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.kkppdm.gr.