Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, στις 14.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης…

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 22ης/21-11-2016 και 18ης/28-8-2017 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: 12η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2017
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 3ο: 3η Τροποποίηση προγράμματος των εκτελεστέων προμηθειών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2017.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού

Θέμα 4ο: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για: «Συντήρηση τμήματος οδού Τ.Κ. Πενταπλατάνου – ΧΥΤΑ Δήμου Πέλλας», προϋπολογισμού 90.000 €»
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά- Αθανασιάδου, Αναπλ. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 5ο: Έγκριση υποβολής πρότασης (πράξης) με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020»
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Θέμα 6ο: Έγκριση Υποβολή Πρότασης / Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της από 07/09/2017 (Α.Π.: 4425, Α/Α ΟΠΣ: 2314) Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 070.5a), για τη «Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) στην Κεντρική Μακεδονία», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Θέμα 7ο: Έγκριση υποβολής πρότασης (πράξης) με τίτλο«Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020»
Εισηγήτρια: Γερακίνα Μπισμπινά, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης

Θέμα 8o: Έγκριση υποβολής πρότασης (πράξης) με τίτλο «Σύσταση, Οργάνωση και Υποστήριξη στη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
Εισηγητής: Γερακίνα Μπισμπινά, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης

Θέμα 9ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οργάνωση τμημάτων κατάρτισης εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων με το ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε. Σερρών (ΚΔΒΜ2)
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης, Παιδείας και Κοινωνίας των Πολιτών

Θέμα 10ο: Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας

Θέμα 11ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Άμεσες εργασίες άρσης κινδύνου πλημμύρας σε υδατορέματα της Π.Ε Σερρών»
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής

Θέμα 12ο: Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης επαγγελματικών τουριστικών πλόων με το σκάφος «ΑΗ-ΓΙΩΡΓΗΣ»
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής

Θέμα 13o: Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης επαγγελματικών τουριστικών πλόων με το σκάφος «ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ»
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής

Θέμα 14o: Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης επαγγελματικών τουριστικών πλόων με το σκάφος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
Εισηγητής : Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Χαλκιδικής

Θέμα 15o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ημαθίας

ΘΕΜΑ 16ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς