Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στη συνεδρίασή της στις 28-08-2017 αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2081/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το Π.Δ.372/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, να ορίσει την διεξαγωγή των εκλογών στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2017 στην Ιερισσό, στα Νέα Μουδανιά και στον Πολύγυρο αντίστοιχα.
α. Η εκλογική διαδικασία θα αρχίσει στις 09:00 π.μ. και θα τελειώσει στις 19:00 μ.μ., με δυνατότητα παράτασης της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μισή ώρα, σε κάθε περίπτωση μόνο μετά από απόφαση της εκλογικής επιτροπής.
β. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 95406/06-09-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής είναι: Για το Τμήμα Εμπορικό έξι (6) έδρες, για το Τμήμα Υπηρεσιών πέντε (5) έδρες, για το Τμήμα Μεταποιητικό έξι (6) έδρες και για το Τμήμα Τουριστικό τέσσερις (4) έδρες.
γ. Δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους έχουν εκείνα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Επιμελητηρίου τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών (30/11/2016) και είναι ταμειακώς ενήμερα. Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλόμενων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές, ήτοι έως και 20 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
δ. Καλούνται τα νομικά πρόσωπα, των οποίων οι εκπρόσωποι δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στον εκλογικό κατάλογο να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους. Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων των νομικών προσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην εκλογική επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι 24-11-2017.
ε. Καλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής, που λειτουργεί από 08:00 έως 14:00 Δευτέρα έως Παρασκευή, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή μέχρι και 01-11-2017, αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, το συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού, με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων στην εκλογική επιτροπή.
Στην αίτηση κάθε υποψηφίου θα επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα ευρώ (50,00€).
Επίσης η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του Ν. 2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3419/2005.
Η Πρόεδρος
της Εκλογικής Επιτροπής
Παπανικολάου Παναγιώτα