Λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των συγκεκριμένων αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου, απαντώντας γραπτώς στην βουλή.

Aπαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χ. Κέλλας στην Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου αναφέρει ότι για τις ζημιές που προξενήθηκαν στις καλλιέργειες από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια (πλημμύρες, παγετό, χαλαζοπτώσεις κ.λπ) σε όλη την χώρα την περασμένη χρονιά (2016) ο ΕΛ.Γ.Α. έχει καταβάλει αποζημιώσεις στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς και κτηνοτρόφους ύψους 118.000.000 ευρώ περίπου.

Όσον αφορά στην καταβολή των αποζημιώσεων που δίδονται από τον ΕΛ.Γ.Α., επισημαίνεται ότι ακολουθείται μία συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και έχει ως εξής:
• με την εμφάνιση της ζημιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες επισημάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις,
• ο Οργανισμός, στη συνέχεια, προβαίνει σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις,
• πραγματοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ που αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα τέλη Οκτωβρίου έκαστου χρόνου,
• κοινοποιούνται τα πορίσματα και
• ακολουθεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που έχουν υποβάλει τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ΔΚ/Ε.

Εκ των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι η κάθε διαδικασία χρειάζεται και τον ανάλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, πολλές φορές, εφόσον είναι εφικτό, ο Οργανισμός καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη συγκομιδή του προϊόντος και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου ΟΣΔΕ, όπως προαναφέρθηκε. Πρέπει να τονιστεί ότι σε σύγκριση με τα παρελθόντα έτη, οι εκκαθαρίσεις των ζημιών γίνονται με ταχύτερους ρυθμούς.

Επισημαίνεται ότι, ο ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το μεσοπρόθεσμο πρέπει να υποβάλει σε καθορισμένες ημερομηνίες τις οικονομικές του καταστάσεις περί εσόδων-εξόδων (στις οποίες περιλαμβάνονται και ο προϋπολογισμός του και η πορεία του) στο Υπουργείο Οικονομικών.

Έτσι ο ΕΛ.Γ.Α. διασφαλίζοντας την οικονομική του θωράκιση όπως απαιτεί η νομοθεσία αλλά και τη συνεχή ροή καταβολής των αποζημιώσεων σε όλους τους παραγωγούς, επιλέγει τον εφικτό αλλά και τον πιο κατάλληλο τρόπο καταβολής των αποζημιώσεων, σεβόμενος τον προϋπολογισμό του και τα χρήματα των αγροτών, τα οποία και αποτελούν τα έσοδά του.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η πρακτική της προκαταβολής κατά 80% της αποζημίωσης έγινε, γιατί κάθε χρόνο υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, όταν απαιτούταν αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Με το μέτρο αυτό υπολογίζεται ότι το σύνολο των ζημιωθέντων παραγωγών

θα εισπράξει το 80% της αποζημίωσης και μετά το πέρας των εκκαθαρίσεων ή της αναθεώρησης του προϋπολογισμού θα δοθεί το υπόλοιπο 20%.
Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι, για τις αποζημιώσεις του έτους 2016 ο ΕΛ.Γ.Α. άρχισε την καταβολή από τον Νοέμβριο του 2016 ενώ, μέχρι τον Ιούνιο του 2017 είχε εκκαθαριστεί ένα μεγάλο μέρος των ζημιών (σε διάστημα δηλαδή 6-7 μηνών κατά μέσο όρο, όταν στο παρελθόν οι καταβολές ξεπέρναγαν κατά πολύ τον ένα χρόνο).

Κατόπιν των ανωτέρω, η ολοκλήρωση των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την έγκριση αναθεώρησης του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. εκ μέρους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εξάλλου, τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α., που όπως προαναφέρθηκε προέρχονται από τις εισφορές των αγροτών, οι οποίες απορρέουν από την Δήλωση Καλλιέργειας Εκτροφής (Δ/ΚΕ) που υποβάλουν οι τελευταίοι για την ασφάλιση των κάλλιεργειών τους, ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 170 εκ. ευρώ περίπου κάθε χρόνο, καθιστώντας τον ΕΛ.Γ.Α. βασικό εγγυητή αναπλήρωσης του απολεσθέντος εισοδήματος των αγροτών από τις τυχόν ζημιές που προξενούνται στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Σημειώνεται ότι, σε καμία περίπτωση ο Οργανισμός δεν προτίθεται να παρακρατήσει ποσά αποζημίωσης, διότι υπάρχουν τα ταμειακά διαθέσιμα, αλλά και η διαδικασία έγκρισης της αναθεώρησης του προϋπολογισμού είναι σε εξέλιξη.

Είναι επίσης γνωστό όπ, ο «τιμοκατάλογος ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.» επικαιροποιείται κάθε χρόνο, κάνοντας χρήση των δεδομένων της πιο πρόσφατης πενταετίας. Είναι εύλογο λοιπόν οι ασφαλιζόμενες αξίες να διαφέρουν από έτος σε έτος εφόσον οι παράμετροι που συνεισφέρουν στον υπολογισμό του «ασφαλίστρου» βρίσκονται σε μια δυναμική κατάσταση. Συνεπώς μετά τον υπολογισμό, είναι πιθανόν κάποια είδη να παρουσιάζουν αύξηση της στρεμματικής εισφοράς και κάποια μείωση.

Ειδικότερα, ο τρόπος υπολογισμού της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για τη φυτική παραγωγή είναι η ασφαλιζόμενη αξία της παραγωγής επί τον συντελεστή εισφοράς, ο οποίος παραμένει στο 4% από το 2011 (έτος εφαρμογής του ν. 3877/2010) και αυτό προκειμένου να παταχθούν η εισφοροαποφυγή και η εισφοροδιαφυγή, που επικρατούσαν παλιά. Επιπλέον, καταργούνται οι σχεδόν ετήσιες κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεις, που στην ουσία, αποτελούσαν επιδοτήσεις και αλλοίωναν τον ασφαλιστικό χαρακτήρα του ΕΛ.Γ.Α., γεγονός που ανάγκασε τον ΕΛ.Γ.Α. να λαμβάνει δάνεια για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και τελικά επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό και, κατά επέκταση, τους Έλληνες φορολογούμενους.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λάρισας το ποσό των αποζημιώσεων που καταβλήθηκε για τις ζημιές του έτους 2016 ανέρχεται στα 9.000.000 ευρώ περίπου.

dikaiologitika.gr