Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου για την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα τελευταία χρόνια εργαστήκαμε για την ενίσχυση και την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων προκειμένου να διασφαλίσουμε και να βελτιώσουμε την ασφάλεια του χώρου Σένγκεν. Η ψηφοφορία απηχεί την πολιτική δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υλοποιήσει σύντομα τον συγκεκριμένο φάκελο προτεραιότητας. Είναι ένα σημαντικό βήμα για να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων και καλύτερη εποπτεία όσων διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ — και η Επιτροπή χαιρετίζει θερμά την εν λόγω απόφαση.

Όπως υπενθύμισε ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην Επιστολή Προθέσεων που συνόδευε την Ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, της 13ης Σεπτεμβρίου, το σύστημα εισόδου/εξόδου συνιστά πρωτοβουλία προτεραιότητας που θα εκσυγχρονίσει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών εγκλήματος.

Θα αντικαταστήσει τη σφράγιση των διαβατηρίων και θα αυξήσει περαιτέρω την αυτοματοποίηση των συνοριακών ελέγχων, θα βελτιώσει τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα και την ταυτότητα, και θα επιτύχει καλύτερη παρακολούθηση της μη εγκεκριμένης σύντομης διαμονής υπηκόων χωρών εκτός της ΕΕ.

Το σύστημα εισόδου/εξόδου θα κλείσει, επίσης, ένα σημαντικό κενό πληροφόρησης και θα συμβάλει στην επίτευξη πλήρους διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ έως το 2020, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κανόνων προστασίας των δεδομένων.

Μετά την καθιέρωση συστηματικών ελέγχων όλων των ταξιδιωτών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα και με τον νέο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής να είναι πλήρως λειτουργικός, το σύστημα εισόδου/εξόδου αποτελεί περαιτέρω συγκεκριμένη δράση ώστε να καταστούν τα σύνορά μας ακόμη πιο ισχυρά, έξυπνα και ασφαλή. Η Επιτροπή τώρα προσδοκά από το Συμβούλιο να εξακολουθήσει να υλοποιεί την εν λόγω προτεραιότητα πολιτικής, ούτως ώστε το σύστημα να μπορέσει να λειτουργήσει το αργότερο έως το 2020.»

Πηγή:euro2day