Την ανακατάταξη 14 οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο ενός έως τριών ετών προκήρυξε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι θα πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 32ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή γεννημένοι από 1-1-1986 και μεταγενέστερα. Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2017. Όσα δικαιολογητικά υποβληθούν μετά από αυτή την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ