Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καλεί τους δικαιούχους έως 19-5-2017 του επιδόματος “Απροστάτευτων Τέκνων” να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο κοινωνικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσής τους για την κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές, μετά την αριθ. 204/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4264/14, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4328/15,

Στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη των βιοτικών αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές (π.χ. τρόφιμα, ρούχα, είδη οικιακής χρήσης) όλων των εγγεγραμμένων στα μητρώα των Δήμων ως δικαιούχων του επιδόματος «Απροστάτευτων Τέκνων» του νομού Θεσσαλονίκης, το οποίο καταργήθηκε στις 19-5-2017 με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/τ. Α’/ 19-5-17). Το προς διάθεση ποσό έως 200.000 ευρώ, προέρχεται από τα ανταποδοτικά τέλη των Λαϊκών Αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και θα διατεθεί μέσω κουπονιών.

Ο αριθμός των κουπονιών που θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι, θα είναι ανάλογος του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων και δικαιούχων, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και θα καθοριστεί με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος παρακαλούνται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οδό 26ης Οκτωβρίου 64 (περιοχή Φιξ), – Ισόγειο 1ου κτιρίου-, από τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 κατά τις ώρες 8:00- 14:00 και να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ενός εκ των Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης
Απόφαση του αρμόδιου Δήμου για την χορήγηση – διακοπή του επιδόματος “Απροστάτευτων Τέκνων”ή Βεβαίωση από τον αρμόδιο Δήμο ότι είσαστε εγγεγραμμένοι ως δικαιούχοι του επιδόματος “απροστάτευτων Τέκνων”
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η ανωνυμία και η προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών τηρείται αυστηρά βάση των νόμων 2472/1997, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 3471/2006, για την Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97.
Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται, μετά την ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονιού.

Για περισσότερες πληροφορίες και για προγραμματισμό συνάντησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας καθημερινά, 9 με 12 το πρωί, στο 2310 558 505 .