Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30-11-2017
Ο Δήμος Αριστοτέλη, στα πλαίσια του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α’), ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως τις 30-09-2017. Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 30η Νοεμβρίου 2017 (άρθρο 52 παρ. 3 Ν. 4483/2017).
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4483/2017 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και τις 30-09-2017 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις (από 2 έως 100), με πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις για την εφάπαξ καταβολή και κατά ποσοστό για τη ρύθμιση σε μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό αυτών.
Συγκεκριμένα:
Με εφάπαξ καταβολή απαλείφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις
Από (2) έως (24) δόσεις, 80% ποσοστό απαλλαγής από τις προσαυξήσεις

Από (25) έως (48) δόσεις, 70% ποσοστό απαλλαγής από τις προσαυξήσεις
Από (49) έως (72) δόσεις, 60% ποσοστό απαλλαγής από τις προσαυξήσεις
Από (73) έως (100) δόσεις, 50% ποσοστό απαλλαγής από τις προσαυξήσεις
Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Αριστοτέλη.
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
– Για τη Δ.Ε. Σταγείρων – Ακάνθου, κ. Ευσταθίου Ανέστης τηλ. 2377350013
– Για τη Δ.Ε. Αρναίας, κα Πανιώρα Ευαγγελία τηλ. 2372350122
– Για τη Δ.Ε. Παναγίας, τηλ. 2372350202
Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη
Πηγή: http://dimosaristoteli.gr/gr/municipality/3021