Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων νέων τουριστικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας καθώς και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα ιδρυθούν και θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Β. Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά τα εξής:
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα
Οι επιλέξιμες τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς :
• ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
• ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
o αθλητικός τουρισμός
o θαλάσσιος τουρισμός
o τουρισμός υπαίθρου
o εναλλακτικές μορφές τουρισμού
• ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 € έως 400.000 €. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000 €, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 45% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης από τον δικαιούχο).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος: 80%
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος: 100%
3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης: μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€.
4. Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις: μέχρι 15.000€
5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου: μέχρι 40.000 €
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού: μέχρι 10.000€
7. Μεταφορικά μέσα: μέχρι 25.000€
8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου: μέχρι 4.000€
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) πρέπει να αποδεικνύεται με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας και να συνάδει με τα δηλωθέντα από τον δυνητικό δικαιούχο στην αίτηση χρηματοδότησής του.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι μέγιστο τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης λαμβάνοντας υπόψη τις εξής προϋποθέσεις:
• δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι (16) μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) μηνών.
• οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.
Επισήμανση
Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία . Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.antagonistikotita.gr
Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ: 801 11 36300
Φαξ: 210 7473666

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
801 11 36300
infoepan@mou.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=31&cs=
…………………………………………………………………..

…………………………………………………………
……………………………………