Ξεκινούν οι διαδικασίες για προσλήψεις 400 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ειδικότερα η απόφαση έγκρισης για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προβλέπει με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν. 2190/94,τετρακοσίων (400) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων και ειδικότερα 350 ατόμων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 25 ατόμων ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, 15 ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και 10 ατόμων ΥΕ Εργατών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.
Στους πίνακες που αναρτήθηκαν από το ΥΠ.ΠΟΑ. για την Χαλκιδική προβλέπεται να θα προσληφθούν 8 άτομα από την ΕΦ.Α. Χαλκιδικής και Αγίου Όρους προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων της περιοχής .
Ειδικότερα τα 8 άτομα θα προσληφθούν στους εξής αρχαιολογικούς χώρους της Χαλκιδικής…
Πύργος Ουρανούπολης (Προσφορίου)/Μονή Ζυγού 2
Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου 1
Αρχαιολογικός Χώρος Ολύνθου 1
Αρχαιολογικός Χώρος Ιερού Άμμωνος Δία 2
Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού Χαλκιδικής Ιουστινιανός- Βυζαντινό Μουσείο Χαλκιδικής 2