Στις 13 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας ενημέρωση προς τους επαγγελματίες – καταστηματάρχες που κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο Ν. Προποντίδας σχετικά με την διαδικασία χορήγησης άδειας κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για την νέα νομοθεσία (Ν.4483/17, ΦΕΚ 107/31-7-2017 τεύχος Α’) που διέπει τους κοινόχρηστους χώρους.

Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας κοινόχρηστων χώρων σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Για τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου χορηγείται άδεια από το δήμαρχο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προς το δήμο. Στην αίτηση αναγράφονται: α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχειρήσεως και β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτουμένου προς χρήση χώρου, καθώς και η χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσεως.

Oι αιτήσεις πρέπει να γίνονται στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους και σε κάθε περίπτωση πριν από την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων σε κοινόχρηστο χώρο.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτ/φο ταυτότητας, φωτ/φο άδειας λειτουργίας, δημοτική ενημερότητα και τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ 87 στο οποίο θα αποτυπώνονται εκτός των άλλων το περίγραμμα του αιτούμενου χώρου με συντεταγμένες, το εμβαδόν αυτού και η πρόσοψη του καταστήματος.

Η άδεια χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής, ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της άδειας (άρθρο 13 παρ. 6 ΒΔ 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν 3254/2004). Οι άδειες για την κατάληψη οδού ή πεζοδρομίου χορηγούνται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του ΚΟΚ (άρθρο 110 παρ. 2 Ν 2696/99). Η γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του δήμου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η άδεια χορηγείται χωρίς τη γνωμάτευση της αστυνομίας (άρθρο 13 παρ. 6 ΒΔ 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν 3254/2004).

Με τις υπ’ αριθμ. 81/2016 και 275/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου καθορίσθηκαν τα τέλη κονοχρήστων χώρων

Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. 805/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων σε ισόποσες δόσεις χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του αναλογούντος τέλους.
Η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού θα γίνει σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις (σε ένα και δύο μήνες αντίστοιχα από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας του κοινοχρήστου χώρου).
Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφόμενης επί αυτής του αριθμού του διπλοτύπου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους.

Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θα θεωρείται από το δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών διπλοτύπων είσπραξης.
Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.
Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί με την απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο.
Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά
τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.
Συμπληρωματικά, από 31.7.2017 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4483/17,ΦΕΚ 107/31.7.2017) ισχύουν τα εξής:
Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές μετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους.
Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστημα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της επιδόσεως.

Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών.
Τα αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα απομακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της παραγράφου 3.

Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται άμεσα και μπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Αν το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού διαστήματος αυτού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας
• Για την Δ.Ε. Μουδανιών 2373350260,246
• Για την Δ.Ε. Τρίγλιας 2373350308
• Για την Δ.Ε. Καλλικράτειας 2399350024