ΟΑΕΔ παρέχει στους ανέργους κάποια δικαιώματα. Τα οποία είναι τα εξής…,

1) Μοριοδότηση στις Προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ.
Νομικό Πλαίσιο

Νόμος 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις»
Νόμος 3812/2009. «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»

Σύντομη Περιγραφή

Μοριοδότηση ανεργίας σε προκυρήξεις Δημοσίων Φορέων, ως κριτήριο κατάταξης.

2) Μοριοδότηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Νομικό Πλαίσιο

Υποπαρ. ΙΔ1 του Ν.4152/2013

Σύντομη Περιγραφή

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, μοριοδότηση ανεργίας ως κριτήριο κατάταξης

3) Δυνατότητα Συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές (Απασχόληση, Κατάρτιση, Συμβουλευτική)
Νομικό Πλαίσιο

1. Προγράμματα απασχόλησης: Ν.1262/82, Ν.2956/2001, Ν.4144/2013, Ν.2434/96, Ν.4430/2016
2. Προγράμματα κατάρτισης: ν.4430/2016
3. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: ν.2956/01 «Αναδιάρθωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», Υ.Α 80030/13.07.2007

4) Δυνατότητα Συμμετοχής σε Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας (Κοινωνικός Τουρισμός, Κατασκηνωτικό). [Το δικαίωμα αυτό χάνεται στην περίπτωση που οι άνεργοι απολέσουν την ιδιότητα του ανέργου σε χρόνο που δεν τους επιτρέπει να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά ως εργαζόμενοι].
Νομικό Πλαίσιο

Αρθρ. 34 του ν. 4144/2013 – Τα προγράμματα καταρτίζονται από σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε χρόνο κατ΄εφαρμογή του νόμου

Σύντομη Περιγραφή

1. Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος: πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
2. Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα: Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών

5) Ασφάλιση μέσω του ΕΛΕΚΠ – κλάδος ΛΑΕΚ στον κλάδο ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Νομικό Πλαίσιο

Ν2434/96, Ν.3144/2003

Σύντομη Περιγραφή

Παροχές ασθενείας σε είδος σε όσους έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 3.000 ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ

6) Προαιρετική Ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης και ΕΤΕΑ (Επικουρική Ασφάλιση) μέσω του ΕΛΕΚΠ – κλάδος ΛΑΕΚ
Νομικό Πλαίσιο

Ν.2874/2000, Υ.Α 30274/2001

Σύντομη περιγραφή

Οι άνεργοι (άνδρες άνω των 60 ετών, γυναίκες άνω των 55 ετών) που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης της σύνταξής τους στο ΙΚΑ, πρέπει να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίας για δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν ενεργό δελτίο ανεργίας

7) Ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ.
Νομικό Πλαίσιο

Υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11, Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.13 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.21235/21.11.2013 σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ

Σύντομη Περιγραφή

Χορηγείται σε όσους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, εφόσον ισχύουν και άλλες προϋποθέσεις που ελέγχονται από τον αρμόδιο Φορέα

8) Μειώσεις ή Απαλλαγές από τη φορολογική αρχή (ΕΝΦΙΑ κ.λπ.).
Νομικό Πλαίσιο

Ν.4223/2013, άρθρο 7, παρ.1, 2 (ΦΕΚ 287 Α΄)

Σύντομη Περιγραφή

Χορηγείται έκπτωση 50% ή 100% σε φορολογούμενους που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος, ή είναι πολύτεκνοι ή ανάπηροι (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο).

9) Ένταξη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν σε δάνεια, οφειλές κλπ (Νόμος Κατσέλη).
Νομικό Πλαίσιο

Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4161/2013

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του νόμου είναι να βοηθήσει τον δανειολήπτη που πλήττεται από την κρίση, τη μείωση του εισοδήματος, την ανεργία, τις υποχρεώσεις προς το κράτος και τα προβλήματα υγείας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή των δόσεων των δανείων και των χρεών του εν γένει. Υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα πλην των εμπόρων. Ειδικότερα, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι καλλιτέχνες, οι νοικοκυρές, οι εισοδηματίες, οι άνεργοι και οι στερούμενοι παντός εισοδήματος.
Τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται, ώστε ο δικαστής να έχει πλήρη γνώση για την κατάσταση του δανειολήπτη – οφειλέτη αλλά και να είναι παραδεκτή η αίτηση είναι τα εξής: 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (από το Δήμο ή τα ΚΕΠ), 2. Τα έξοδα διαβίωσης (ενοίκιο, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, κινητό τηλέφωνο κλπ), 3. Τα εισοδήματα του αιτούντος (μισθός, σύνταξη, ενοίκιο ή από άλλη πηγή), 4. Πρόσφατες καταστάσεις οφειλών του νόμου από τις Τράπεζες, 5. Κάρτα ανεργίας & βεβαίωση ΟΑΕΔ περί επιδότησης ή μη σε περίπτωση ανέργου.

10) Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Νομικό Πλαίσιο

Ν.4331/2015 (άρθρο 77)/ Α-40580/3128 /30.06.2015 ΚΥΑ

Σύντομη Περιγραφή

Δωρεάν μετακίνηση των ανέργων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ

11) Δυνατότητα Συμμετοχής σε προσφορές επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
Νομικό Πλαίσιο

Δεν διέπεται από νομικό πλαίσιο

Σύντομη Περιγραφή

Ιδιωτική πρωτοβουλία

12) Ωφελούμενοι διαφόρων παροχών (π.χ. επίδομα θέρμανσης).
Νομικό Πλαίσιο

ΠΟΛ 1262/2015, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΛ.1189/2016

13) Δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Νομικό Πλαίσιο

Ν.4389/ 2016 ΦΕΚΒ’2089/2016

Σύντομη Περιγραφή

Διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνικής επανένταξη.

14) Πιθανά οφέλη από παροχές Δήμων (π.χ. δημοτικά κολυμβητήρια, δημοτικά θέατρα).
Νομικό Πλαίσιο

Δεν διέπεται από νομικό πλαίσιο

Σύντομη Περιγραφή

Πρωτοβουλία των Δήμων.

15) Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία
Νομικό Πλαίσιο

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2173Β/13.7.2016)

Σύντομη Περιγραφή

Δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία στους κατόχους ενεργού κάρτας ανεργίας. Η δυνατότητα αυτή δίνεται την 1η Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους. Επίσης, καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, οι επετειακές και βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες – η 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (το τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους) και η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)

Πηγή: Neolaia.gr