Σύμφωνα με απόφαση των Υπουργιών Οικονομίας και Ανάπτυξη, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, επιβάλλεται στους καταναλωτές περιβαλλοντικό τέλος με την αγορά λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων. Το κόστος ανέρχεται στα 0,03 λεπτά του ευρώ ανά τεμάχιο από 01/01/2018 και στα 0,07 λεπτά του ευρώ από 01/01/2019.

Η αξία του περιβαλλοντικού τέλους πρέπει να αναγράφεται, προ του ΦΠΑ, στο νόμιμο παραστατικό που λαμβάνει ο αγοραστής διακριτά και ευανάγνωστα.

Οι επαγγελματίες που κατέχουν ταμειακές μηχανές ή φορολογικό μηχανισμό (χρήση ΕΑΦΔΣΣ) θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενσωμάτωση του ειδικού αυτού τέλους στο πεδίο «Φ.Π.Α συντελεστή Γ – κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α» με την αιτιολογία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ» και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατεθέντων πλαστικών σακουλών.

Κάθε έμπορος, στο τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου θα οφείλει να υποβάλλει στην Α.Α.Δ.Ε δήλωση απόδοσης φόρου περιβαλλοντικού τέλους. Έναρξη της παραπάνω υποχρέωσης ορίζεται η 30/04/2018 που θα αφορά το διάστημα 01/01/2018-31/03/2018. Το δημόσιο αυτό έσοδο στη συνεχεια θα αποδίδεται από την Α.Ε.Δ.Ε υπερ του Ε.Ο.ΑΝ.

Επιπλέον, έμποροι υπεραγορών τροφίμων ή « Super Market» υποχρεούνται:

α) να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εφοδιάζονται στο ταμείο των σημείων πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες / τσάντες μεταφοράς και να τις τοποθετούν σε εμφανές στους καταναλωτές και προσιτό σημείο.

β) να συνδράμουν και να διευκολύνουν με κάθε τρόπο τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ), στην υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, όπως με την τοποθέτηση στο κατάστημα ορατού και εύκολα προσβάσιμου από τον καταναλωτή σημείου συγκέντρωσης

Κυρώσεις

Ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ο παραβάτης τιμωρείται ως εξής:

α) στον παραγωγό που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του επιβάλλεται πρόστιμο από 1000 μέχρι 10.000 ευρώ,

β) στον έμπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του (παρ. 1 και 1.1 του άρθρου 3, παρ. 2 του άρθρου 3Α, άρθρο 3Β και παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 4) επιβάλλεται πρόστιμο από 200 μέχρι 5.000 ευρώ,

γ) στον διακινητή / διανομέα που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του (άρθρο 6), επιβάλλεται πρόστιμο από 500 μέχρι 1000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής για τις ίδιες ως άνω παραβάσεις εντός τριετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.

Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Βασικό κριτήριο για την επιβολή του ύψους των προστίμων είναι η σοβαρότητα και η συχνότητα της παράβασης, το όφελος του παραβάτη και η επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση με τυχόν υποδείξεις του ΕΟΑΝ, το πλήθος των ταμειακών μηχανών, το πλήθος των υποκαταστημάτων της ελεγχόμενης επιχείρησης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Πριν από την επιβολή των κυρώσεων μπορεί να χορηγηθεί στον παραβάτη εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, βεβαιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εποπτεύει τον ΕΟΑΝ, μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).