Στην ενεργοποίηση και της τρίτης δράσης του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης Οίνου 2014-2018 αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επιδοτώντας επενδύσεις στην παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων, με τις αιτήσεις να αναμένεται να ανοίξουν από την 1η Φεβρουαρίου

Έως 15 Ιουνίου 2018, οι δικαιούχοι θα καταθέτουν αίτηση πληρωμής, υποβάλλοντας τα σχετικά τιμολόγια, ενώ ο φάκελος πληρωμής θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ έως 29 Ιουλίου 2018.

Το πρόγραμμα αυτό συμπληρώνει τον Εθνικό Φάκελο, μαζί με το μέτρο της Αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων και το μέτρο της Προβολής Προώθησης σε Τρίτες Χώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, ο προϋπολογισμός του μέτρου των επενδύσεων θα ανέλθει στα 3.000.000 έως 4.000.000 € ανάλογα με την απορρόφηση από τα δυο άλλα μέτρα, σε σύνολο προϋπολογισμού του Εθνικού Φακέλου που ανέρχεται στα 24.000.000 € ετησίως.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από την 1η Φεβρουαρίου έως την 20η Φεβρουαρίου 2018, θα αξιολογηθούν έως την 10η Μαρτίου 2018, ενώ η τελική κατάταξη θα αναρτηθεί μετά από την υποβολή ενστάσεων στις 6 Απριλίου 2018.

Έως τις 15 Ιουνίου 2018, οι τελικοί δικαιούχοι θα καταθέτουν αίτηση πληρωμής, υποβάλλοντας τα σχετικά τιμολόγια, ενώ ο φάκελος πληρωμής θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 29 Ιουλίου 2018.

Επιλέξιμες επενδύσεις είναι:

Α. παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων

1. Παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων (από την επεξεργασία σταφυλιών μέχρι την εμφιάλωση και την επισήμανση του κρασιού στο κελάρι)

α) κατασκευή, απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή βελτίωσης ακίνητης περιουσίας

Έλεγχος θερμοκρασίας:

– σύστημα ψύξης

Υποδομή κελάρια:

– αγωγοί vintage (κανάλια à vendanges)

– σωληνώσεις, διάφορα δίκτυα (οξυγόνο, άζωτο, νερό, SO2 κ.λπ.)

– εξοπλισμός συναρμολόγησης και βοηθητικό εξοπλισμό

– αυτόματα συστήματα

– ηλεκτρική ενέργεια και άλλες εγκαταστάσεις

β) αγορά ή μίσθωση-αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Μηχανήματα / εξοπλισμός για τη μεταποίηση των σταφυλιών (λήψη, στάθμιση, θραύση, συμπίεση κ.λπ.):

– κινητό τεχνικό εξοπλισμό μεταφοράς, παραλαβής, μεταποίησης σταφυλιών

– υλικό μέτρησης και ανάλυσης των σταφυλιών

– στέλεχος (égrappoirs), θραυστήρας (fouloirs)

– μηχανήματα και εξοπλισμός διαλογής

– αντλία στεμφύλων σταφυλιών

– μεταφορέας

Εξοπλισμός ζύμωσης / οινοποίησης:

– Εγκαταστάσεις για τη ζύμωση πολτού κρασιού

– υλικό για την επεξεργασία των σταφυλιών

– δεξαμενές ζύμωσης / βοηθητικές δεξαμενές για την οινοποίηση

– Εξοπλισμός μικροοξειδώσεως

Εξοπλισμός για τον έλεγχο της ζύμωσης:

– σωληνώσεις (σε περίπτωση μετασκευής, ένθετων δεξαμενών ή / και τοποθέτηση ψυκτικών μανδύων)

– τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό του οίνου από τις οινολάσπες, π.χ. περιστροφικά φίλτρα κενού και φίλτρα υπολειμμάτων

Εξοπλισμός επεξεργασίας οίνου: επεξεργασία κρασιών και γλευκών (διήθηση, καθίζηση, αποσαφήνιση κ.λπ.):

– φίλτρα

– γη φιλτραρίσματος

– Εξοπλισμός για την καθίζηση και αποσαφήνιση του γλεύκους και του οίνου. φυγόκεντρο

– Εξοπλισμός για τη σταθεροποίηση της τρυγίας

– Εξόρυξη των στεμφύλων σταφυλιών

– Εξοπλισμός για τη μεταφορά στεμφύλων σταφυλιών και οινολάσπης

– Εξοπλισμός αναλύσεων οίνων

Εξοπλισμός αποθήκευσης, ανάμειξης, μετεπεξεργασίας και γήρανσης του οίνου:

– βαρέλια / δεξαμενές για την οινοποίηση και την αποθήκευση / γήρανση του κρασιού, κατασκευασμένα από ξύλο

– κινητό τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής οίνου

Έλεγχος θερμοκρασίας:

– ψυγεία

– ψύξη

– εξοπλισμός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας στη ζύμωση / παραγωγή και αποθήκευση οίνου, π.χ. μονάδες ψύξης, εναλλάκτες, λέβητες

Εξοπλισμός για τη μετακίνηση (και επεξεργασία) του κρασιού στο κελάρι:

– μηχανές / εξοπλισμός διακίνησης συμπεριλαμβανομένων λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των μεταφορών / υλικοτεχνικής υποστήριξης των πρώτων υλών και προϊόντων (στη φάση της οινοποίησης ή στο κελάρι της αποθήκης): αντλίες, αντλίες μεταφοράς

Εξοπλισμός αποθήκευσης, ανάμειξης, μετεπεξεργασίας και γήρανσης του οίνου:

– βαρέλια/δεξαμενές για την οινοποίηση και την αποθήκευση / γήρανση του κρασιού, κατασκευασμένα από ξύλο

Λογισμικό διαχείρισης κελαριών

Β. Εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων

α) ανακαίνιση/εκσυγχρονισμός της υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης, για παράδειγμα:

-vinotheques

– αίθουσες εκθέσεων

-αίθουσες πώλησης

-αίθουσες γευσιγνωσίας

β) αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

βα) εξοπλισμός για εγκαταστάσεις παρουσίασης και πώλησης:

Εξοπλισμός της υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης που θα χρησιμοποιηθούν. Παραδείγματα εξοπλισμού: τεχνολογικές εγκαταστάσεις, λογισμικό, επεξεργασία δεδομένων, έπιπλα γραφείου

ββ) εξοπλισμός για τα σημεία πώλησης και παρουσίασης των προϊόντων:

-Δημιουργία / ανάπτυξη / προσαρμογή πλατφορμών εφοδιαστικής (βελτιστοποίηση και βελτίωση της οργάνωσης της αλυσίδας μεταφορών στην εγχώρια και διεθνή αγορά)

-ανάπτυξη δικτύων

-βελτίωση / εξορθολογισμός των εγκαταστάσεων και των καναλιών μάρκετινγκ

-Μηχανές / τεχνολογικές εγκαταστάσεις / εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διανομής / εφοδιαστικής και της εμπορίας των προϊόντων

Γ. Επενδύσεις που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

α) αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Υποδομή, εξοπλισμός:

-Εξοπλισμός των γραφείων της εκμετάλλευσης: υλικά για τη βελτίωση της επιχειρησιακής δομής τους

-Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κιόσκια κλπ) καθώς και έργα διακόσμησης και σήμανσης.

β) Εξοπλισμός για το σύστημα διαχείρισης (έλεγχος της επιχείρησης):

-Μηχανές, εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης, της οργάνωσης και του ελέγχου της επιχείρησης

-εξοπλισμός πληροφορικής και συναφή προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης και επικοινωνίας (ενδο-επιχειρησιακής και δια-επιχειρησιακής)

Μη επιλέξιμες δαπάνες

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση εξοπλισμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 33, παράγραφος 4, οι απλές αντικαταστάσεις δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Μόνο στην περίπτωση που γίνεται αντικατάσταση για λόγους βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας, του τελικού προϊόντος χάρη στις τεχνικές τους ιδιαιτερότητες.

Πηγη: agronews