Ανατροπές σε μισθούς και επιδόματα στα ειδικά μισθολόγια του δημοσίου τομέα επιφέρει η εφαρμογή του ν. 4490/2017, ο οποίος εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1-1-2017.

Με σημερινή εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, δίδονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4490/17, που αφορά σε «μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής».

Αναλυτικότερα, όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, με τις συγκεκριμένες διατάξεις ορίζεται ότι μόνο για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) καθώς και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. (από 1-1-2017 και εντεύθεν), για μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία ο χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού εφόσον οι τίτλοι σπουδών (του συγκεκριμένου Τμήματος ή της Σχολής στην οποία προσφέρθηκε το εν λόγω έργο) που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να συμπίπτει με ήδη αναγνωρισθέντα χρόνο δημόσιας υπηρεσίας στην ημεδαπή. Ειδικότερα, ο εν λόγω χρόνος διδακτικού ή ερευνητικού έργου για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.Ε.Ι. καθώς και των μελών Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικά των αρμόδιων φορέων (αρμοδίως μεταφρασμένα), που έχουν εκδοθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα :

• η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν και το έργο που παρείχαν (διδακτικό ή ερευνητικό),

• εάν το έργο παρεσχέθη με πλήρη (full time) ή μερική (part time) απασχόληση, καθώς και

• η ακριβής διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Σε περίπτωση που το ως άνω έργο παρεσχέθη με μερική απασχόληση αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από την αναγωγή του εν λόγω χρόνου σε χρόνο πλήρης απασχόλησης, με βάση το εκάστοτε ισχύον πλήρες (εβδομαδιαίο) υποχρεωτικό ωράριο απασχόλησης για τους παρέχοντες την ίδια ή συναφή εργασία στα ανωτέρω ιδρύματα με πλήρη απασχόληση.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζεται απαραίτητα από τους αιτούντες την ανωτέρω αναγνώριση και βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σχετικά με την ακαδημαϊκή ισοτιμία των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα ως άνω πανεπιστημιακά ιδρύματα, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι βασικοί μισθοί

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου δέκατου του Ν.4490/2017 αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 130 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται ως εξής:

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 55%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 56%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 59%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 62%

Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων διατηρείται στο ύψος που είχε διαμορφωθεί με την παρ. 6 του άρθρου 130 του Ν.4472/2017.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας :

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου δέκατου του Ν.4490/2017 αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 130 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται ως εξής: Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) καθώς και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ..ΠΑΙ.Τ.Ε.), διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.
Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου δέκατου του Ν.4490/2017 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 130 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται ως εξής: Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.
Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου δέκατου του Ν.4490/2017 αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 130 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται ως εξής:
Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής :
α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 50%
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 51%
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 52%
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: 54%
Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου Ι ΠΕ των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διατηρείται στο ύψος που είχε διαμορφωθεί με την παρ. 9 του άρθρου 130 του Ν.4472/2017.
Ακολουθεί σχετικός πίνακας:

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου δέκατου του Ν.4490/2017 αντικαθίσταται η υποπερίπτωση δ’ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου 131 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται το ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας για τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων. Αναλυτικότερα, τα μέλη Ε.Ε.Π. των Πανεπιστημίων που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα λαμβάνουν τριακόσια (300) ευρώ. Τα μέλη Ε.Ε.Π. των Πανεπιστημίων που κατέχουν μόνο μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Τα μέλη Ε.Ε.Π. των Πανεπιστημίων που δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα λαμβάνουν εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων που κατέχουν μόνο μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Τα μέλη Ε.Δ.Ι.Π. των Πανεπιστημίων που δεν κατέχουν ούτε διδακτορικό και ούτε μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν πενήντα (50) ευρώ.
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου δέκατου του Ν.4490/2017 αντικαθίσταται η υποπερίπτωση ε’ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου 131 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται το ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.). Αναλυτικότερα, τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα λαμβάνουν εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. που κατέχουν μόνο μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν ογδόντα (80) ευρώ. Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. που δεν κατέχουν ούτε διδακτορικό και ούτε μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν πενήντα (50) ευρώ.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν.4494/2017 αντικαθίσταται η περίπτωση Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 131 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται ως εξής:
Έξοδα παράστασης στους Κοσμήτορες και τους Διευθυντές Τομέων των Α.Σ.Ε.Ι. καθώς και στους Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους, Διευθυντές Σχολών ή Προϊσταμένους Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α., οριζόμενα ως εξής:
i. Πρόεδρος, διακόσια πενήντα ευρώ (250 ευρώ)
ii. Αναπληρωτής Πρόεδρος, διακόσια δέκα ευρώ (210 ευρώ)
iii. Κοσμήτορας Α.Σ.Ε.Ι., διακόσια δέκα ευρώ (210 ευρώ)
iv. Διευθυντής Σχολής, διακόσια δέκα ευρώ. (210 ευρώ)

v. Διευθυντής Τομέα Α.Σ.Ε.Ι., εκατόν σαράντα ευρώ. (140 ευρώ)
vi. Προϊστάμενος Τμήματος, εκατό ευρώ (100 ευρώ)
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4494/2017 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 131 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται ως εξής:
Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου 131, καθώς και των αμοιβών που αναφέρονται στο άρθρο 23 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) και στο άρθρο 13 του Ν.3187/2003 (Α’ 233) (π.χ. αμοιβές μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι., αμοιβές μελών ΔΕΠ των Α.Σ.Ε.Ι. από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, αποζημίωση εφημεριών κ.λπ.) δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.
Με τις διατάξεις της παρ. 7α του άρθρου δέκατου του Ν.4490/2017 αντικαθίσταται η περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν.4472/2017 και τροποποιείται το επίδομα μουσικής και οργάνου ως εξής:
Μετονομάζεται σε επίδομα οργάνου και ορίζεται σε:

Με τις διατάξεις της παρ. 7β του άρθρου δέκατου του Ν.4490/2017 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 149 του Ν.4472/2017 και ορίζεται ρητά ότι πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, πλην των προβλεπόμενων στις παραγράφου 15,16 και 17 του άρθρου 69 του Ν.2065/1992 (Α’ 113), στην περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2557/1997 (Α’ 271) και στην περίπτωση 14 του άρθρου 6 του π.δ. 76/1993 (Α’ 33), καταργούνται.

Οι πρόσθετες αμοιβές που προβλέπονται στις παραγράφου 15, 16 και 17 του άρθρου 69 του Ν.2065/1992, στην περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2557/1997 και στην περίπτωση 14 του άρθρου 6 του π.δ. 76/1993 δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη στη σύγκριση αποδοχών για την εφαρμογή του άρθρου 155 του Ν.4472/2017.
Τέλος, σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος για τις πρόσθετες αμοιβές που προαναφέρθηκαν.
Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου δέκατου του Ν.4490/2017 και του άρθρου 31 του Ν.4494/2017 αρχίζει από την 1.1.2017.

Πηγή: sofokleousin.gr