Ομόφωνα ψηφίστηκαν την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός για το έτος 2018, κατόπιν έκδοσης θετικής (σύμφωνης) γνώμης από το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ. Σε μία χρονική περίοδο ιδιαίτερα πιεστική για τις Υπηρεσίες του Δήμου, αφού συνέπεσε με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τόσο των δημοτών προς τον Δήμο, όσο και του Δήμου προς τους προμηθευτές του, αλλά και την επεξεργασία πολλών νέων προσκλήσεων χρηματοδότησης έργων και δράσεων από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές, η Δημοτική Αρχή ολοκλήρωσε μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης και συγκέντρωσης προτάσεων, τόσο από τις οικείες Υπηρεσίες, όσο και από όλα τα Τοπικά Συμβούλια, τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων και με γνώμονα το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου κατέθεσε έναν προϋπολογισμό που χαρακτηρίστηκε “ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός και σύμφωνος με την σχετική νομοθεσία».

Μοναδική παραφωνία, η απουσία της Αντιπολίτευσης, η οποία παρότι ειδοποιήθηκε εγκαίρως και έλαβε όλες τις σχετικές εισηγήσεις, ήδη από τις 14-12-2017, οπότε και το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος υποβλήθηκαν προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, έλαμψε αναιτιολόγητα δια της απουσίας της, με εξαίρεση κάποιων δικαιολογημένων απουσιών. Ο κ.Πάχτας, συναισθανόμενος το βάρος της ευθύνης του, έσπευσε να δικαιολογηθεί με ένα Δελτίο Τύπου, όπου αφενός με ανακρίβειες και αναληθείς στρεβλώσεις προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον κόσμο και την παράταξή του από τα πραγματικά γεγονότα και αφετέρου με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς προσπαθεί να υποβαθμίσει το έργο της Δημοτικής Αρχής, αλλά και να κρύψει τις δικές του αδυναμίες. Το ενδιαφέρον του για την πορεία του Δήμου φαίνεται άλλωστε και από τη συμμετοχή του σε μόλις τέσσερις (4) από τις δεκαοκτώ (18) τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το έτος 2017, και σε μία (1) από τις τέσσερις (4) ειδικές συνεδριάσεις του ίδιου έτους. (απουσίαζε από τις πολύ σημαντικές συνεδριάσεις του Απολογισμού πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, του Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 και του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018)

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, δίνουμε στη δημοσιότητα τα ακόλουθα συνοπτικά στοιχεία όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα (έργα και μελέτες) του Δήμου μας, όπως ψηφίστηκε στην ανωτέρω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (βλ. Απόφαση 425/2017 ΔΣ, ΑΔΑ:ΩΕΙΞΩΨ2-Ρ2Ο, εδώ):

-ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 προς αποπληρωμή (ολοκληρωμένα): 8

Προϋπολογισμός 2018: 1.818.829 (από εθνικούς πόρους – ΠΔΕ)

-ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 ενταγμένα-γέφυρες: 9

Προϋπολογισμός 2018: 15.556.247,93 ευρώ

(προϋπολογισμός ένταξης: 29.651.912,12 ευρώ)

-ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 νέες εντάξεις: 2

Προϋπολογισμός 2018: 9.920,00 ευρώ

(προϋπολογισμός ένταξης: 5.706.943,60 ευρώ)

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:

Α. Έργα αθλητικά – κτίρια διοίκησης: 3

Προϋπολογισμός 2018: 18.151,45 ευρώ

(προϋπολογισμός ένταξης: 317.325,41 ευρώ)

Β. Έργα αντιπλημμυρικά: 16

Προϋπολογισμός 2018: 744.261,19 ευρώ

(προϋπολογισμός ένταξης: 4.500.000,00 ευρώ)

Γ. Έργα αποκατάστασης: 40

Προϋπολογισμός 2018: 268.919,50 ευρώ

(προϋπολογισμός ένταξης: 290.000,00 ευρώ)

-ΙΔΙΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ:

Α. Οριζόντια έργα: 6

Προϋπολογισμός 2018: 490.000,00 ευρώ

Β. Μικρά Τοπικά έργα: 31

Προϋπολογισμός 2018: 255.102,09 ευρώ

Γ. Ανταποδοτικά έργα: 3

Προϋπολογισμός 2018: 117.986,90 ευρώ

-ΙΔΙΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ:

-Πλήθος: 34, Προϋπολογισμός 2018: 385.336,82 ευρώ

-ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ:

(με 1 ευρώ στο Τεχνικό Πρόγραμμα)

(τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις): 10

Προϋπολογισμοί αποπληρωμής: 456.518,29 ευρώ

Επιπλέον, ο ψηφισθείς προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2018 απέσπασε τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, κατά το στάδιο ελέγχου αυτού πριν από την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, χαρακτηριζόμενος ως καταρτισθείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ρεαλιστικός – μη ελλειμματικός, απεικονίζοντας πραγματικές εκτιμήσεις για τη διακύμανση των εσόδων και δαπανών τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν και να πληρωθούν αντίστοιχα κατά τη διάρκεια του νέου οικονομικού έτους και πλήρως ισοσκελισμένος, χωρίς καμία ανάγκη για τροποποίηση των εγγεγραμμένων σε αυτόν ποσών, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, από τους μέχρι του παρόντος καταρτισθέντες προϋπολογισμούς των λοιπών Δήμων της Χαλκιδικής για το έτος 2018, ο υποβληθείς προς έγκριση προϋπολογισμός του Δήμου Αριστοτέλη ήταν ο μοναδικός επί του οποίου δεν σημειώθηκε καμία παρατήρηση εκ μέρους του Παρατηρητηρίου.

Συνεπώς, η λογιστική κατάσταση του Δήμου παρουσιάζει μια υγιή εικόνα, η οποία αφενός διαψεύδει παλαιότερες προβλέψεις του κ.Πάχτα περί χρεοκοπίας και επιτήρησης και αφετέρου δίνει τα εχέγγυα ανάληψης κοινωνικών και αναπτυξιακών δράσεων από ίδιους πόρους τα δύο επόμενα χρόνια.

Έπειτα από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται σαφές ότι ο τρόπος αντιπολίτευσης του κ.Πάχτα περιορίζεται σε “χαρτοπόλεμο” δελτίων τύπου και αναληθείς ανακοινώσεις, οι οποίες αποσκοπούν μόνο στο να υποδαυλίζουν τον διχασμό της τοπικής κοινωνίας, οικοδομώντας πολιτικές φιλοδοξίες στην άμμο. Ως εκ τούτου, του επιστρέφουμε τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς και τις όποιες σκοπιμότητες και τον αφήνουμε στην κρίση της παράταξής του και του κόσμου που τον εξέλεξε.

Η Δημοτική Αρχή, που υλοποιεί τη δέσμευσή της για την εκπόνηση ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού για το σύνολο της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη, με σεβασμό στο περιβάλλον και αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του, θα συνεχίσει τη σκληρή και επίπονη δουλειά για να πετύχει τους στρατηγικούς στόχους που από την αρχή της θητείας της έθεσε, μακριά από μονομέρειες και διαθέσεις πόλωσης και διχασμού.

Με εκτίμηση,

Γρ. Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων Δ. Αριστοτέλη