Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης-Europe Direct Χαλκιδικής ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018, λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορέας υποδοχής του Κέντρου είναι ο οργανισμός BUSINESS MENTALITY.

Το κέντρο μας ανήκει σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης 500 περίπου κέντρων στα 28 κράτη μέλη, που έχει συστήσει και συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ των οποίων τα 17 βρίσκονται στην Ελλάδα.
Ταυτόχρονα αποτελεί μέρος ενός ενιαίου κέντρου παροχής υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το δίκτυο των κέντρων πληροφόρησης EUROPE DIRECT παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που απορρέουν από αυτά.

Αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών και παρέχει στους πολίτες της Χαλκιδικής και ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες.

Αποστολή τους είναι να ενημερώνουν για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά στα δικαιώματα των πολιτών της και στην ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις πολιτικές της Ε.Ε. Συγχρόνως διοργανώνουν σεμινάρια, διαλέξεις, ενημερωτικές συγκεντρώσεις καθώς και εκδηλώσεις για θέματα που απασχολούν τους πολίτες και που επηρεάζονται από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, είναι να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη – μέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Δικτυακός τόπος του Europe Direct : http://europa.eu/europedirect/index_el.htm