Τα υδρονομικά όργανα επιλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και η απόφασή του ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης..
Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 1/03/2018 έως τις 09/03/2018 στο Δημαρχείο στη Νικήτη τις ώρες από 08:00 έως 14:00 κάθε εργάσιμη ημέρα.
1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ΄αριθμ.2/2018 απόφασή καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς: είκοσι ένα (21) άτομα.
Αρδευτική περίοδος Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ΄αριθμ.2/2018 απόφαση καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 01/04/2017 έως 31/10/2017
2. Απαιτούμενα θετικά προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
3. Απαιτούμενα αρνητικά προσόντα
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς :
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ΄ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
β. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής
μετά του εχθρού.
4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται :
οα) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο.
Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι γνωρίζει καλά ανάγνωση και γραφή.
γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ΄ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ΄οσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.
5. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση της εκλογής θα ελεχθεί ως προς τη νομιμότητα της από τον αγρονόμο.
6. Αναδιορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
7. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος,το οποίο υπέπεσε στην αντίληψη τους.
ζ. Η φύλαξη των παρά της όχθες των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση
κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και
οι αγροφύλακες.
8. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στους πίνακες ανακοινώσεων των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σιθωνίας.
9. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων , Πληροφορίες παρέχονται από το Δημαρχείο στη Νικήτη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αντίγραφό της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερομένους ύστερα από αίτησή τους.
Ο Δήμαρχος
Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης