Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ…

…Δημοπρασία Πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση της δραστηριότητας θαλασσίων σπορ, ενοικίαση βαρκών και ομπρέλες ξαπλώστρες σε περιοχές του Δήμου Σιθωνίας:
Α) Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, για την άσκηση της δραστηριότητας θαλασσίων σπόρ-ενοικίαση βαρκών και ομπρέλες-ξαπλώστρες, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19η Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σιθωνίας (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στην Νικήτη.
Όσον αφορά την περίπτωση (θαλάσσια σπόρ-ενοικίαση βαρκών) κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εικοσιπέντε (25,00 €), ανά τετραγωνικό μέτρο. Ενώ για την περίπτωση ομπρέλες ξαπλώστρες κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των δώδεκα (12,00 €), ανά τετραγωνικό μέτρο.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00-14:00, Δ/νση: ΥΔΟΜ Σιθωνίας Τ.Κ. 63088 Νικήτη Χαλκιδικής, αρμόδιος υπάλληλος Στρειδά Αναστασία, τηλέφωνο 2375023950, 2375350100, φαξ 2375023956.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος Ιωάννης Τζίτζιος
H προκήρυξη εδώ