Μάλιστα ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 όπως θα τροποποιηθεί προβλέπεται να ισχύσει µέχρι το 2027, µε την αύξηση του ποσού να αποτελεί ένα παράθυρο κοντά στη λογική της «επανεθνικοποίησης» της ΚΑΠ.
H Κοµισιόν, προτείνει επίσης τον καθορισµό του συνολικού ποσού ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθεί από τα κράτη µέλη σε έναν συγκεκριµένο γεωργικό τοµέα στο 50% σε σχέση µε το σύνολο των εθνικών ενισχύσεων, προκειµένου να µειωθεί ο αντίκτυπος στο εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών και να αποφευχθεί ενδεχόµενη στρέβλωση του ανταγωνισµού.
Η κίνηση αυτή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έρχεται σε συνέχεια αιτηµάτων από κράτη-µέλη για βελτίωση της στήριξης στους αγρότες µε ταυτόχρονη µείωση του διοικητικού βάρους και χωρίς τη στρέβλωση της αγοράς.
Η Επιτροπή ζητεί επί του παρόντος τη γνώµη των κρατών-µελών σχετικά µε τις προτεινόµενες αλλαγές. Η διαβούλευση απευθύνεται κυρίως στις δηµόσιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ µε προηγούµενη εµπειρία από τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον γεωργικό τοµέα σύµφωνα µε τους κανόνες de minimis. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 16 Απριλίου 2018.
Πηγή:agronews.gr