Από τον Δήμο Πολυγύρου προκηρύσεται μειοδοτικός ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμού, για τη Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου, για ένα έτος, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.
Κατεβάστε:
την περίληψη της διακήρυξης…εδώ
τη διακήρυξη με τα σχετικά παραρτήματα (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ)…εδώ
Πληροφορίες
Δήμος Πολυγύρου
Τμήμα Προμηθειών
Πολυτεχνείου 50
63100 Πολύγυρος
Κατερτζή Θεανώ
Τηλ. 2371350738 φαξ: 2371023391
email: prom3@polygyros.gr