ΟΣΔΕ Διευκρινήσεις για την αναγραφή ΑΤΑΚ …
• Αγροτεμάχια με πολλούς συνιδιοκτήτες:
Καταχωρείται ο ΑΤΑΚ όλων των ιδιοκτητών
• Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και δηλώνονται από τους κληρονόμους:
Δηλώνεται ως “ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ” αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του θανόντα από τον κληρονόμο και το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ
• Αγροτεμάχια που έχουν μισθωθεί από θανόντα σε χρόνο προγενέστερο του θανάτου:
Αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του θανόντα και το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ.
• Αγροτεμάχια που ανήκουν σε ιδιοκτήτες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό:
Εφόσον ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη αναγνωριστεί ως “Κάτοικος Εξωτερικού”, το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ.
• Αγροτεμάχια που ανήκουν στον ένα σύζυγο:
Είναι υποχρεωτική η σύναψη, ενοικιαστηρίου – παραχωρητηρίου από τον ιδιοκτήτη-σύζυγο προς τον σύζυγο
• Αγροτεμάχια που γίνονται επινοικίαση ή ανταλλαγή μεταξύ παραγωγών
Είναι υποχρεωτική η επισύναψη του μισθωτηρίου από τον πρώτο ιδιοκτήτη και η αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ
• Αγροτεμάχια που είναι δημόσια-κοινοτικά και εκκλησιαστικά:
Εξαιρούνται από την υποχρέωση αναγραφής του Α.Τ.ΑΚ
• Γεωργοί που έχουν ενταχθεί στα πολυετή προγράμματα:
α) Μακροχρόνια παύση καλλιέργειας γεωργικών γαιών β) Δάσωση γεωργικών γαιών γ) Αναδιάρθρωση αμπελώνων και δ) Διάδοχοι γεωργών πρόωρης συνταξιοδότησης, το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ.
Ένωση Α.Σ. Χαλκιδικής