Την έγκριση πήρε η μεταφορά πίστωσης ύψους επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (7.773,63 €) από τον Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2759 οικ. έτους 2018, για την πληρωμή του ΚΕΑ– Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ενώ ανακοινώθηκε και η ημερομηνία που θα γίνει η πληρωμή σε συγκερκιμένη ομάδα δικαιούχων, που δικαιούνται κάποιο ποσό από το πιλοτικό πρόγραμμα της παροχής.
Πιο συγκεκριμένα, η ημερομηνία που ανακοινώθηκε ως ημέρα χορήγησης του επιδόματος, αφορά την καταβολή εκκρεμοτήτων σε 9 (εννέα) δικαιούχους του πιλοτικού προγράμματος Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – ΚΕΑ (πρώτη φάση).
Η πίστωση αυτή αφορά 2 (δύο) δικαιούχους του προγράμματος Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα συνολικού ποσού € 2.290,30 (δύο χιλιάδων διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά) και 7 (επτά) δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (πρώτη φάση) συνολικού ποσού € 5.483,33 (πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών.
Η πληρωμή θα γίνει από τις απογευματινές ώρες στις 27/03/2018 και θα έχει ολοκληρωθεί στους δικαιούχους την επομένη 28/03/2018
Υπενθυμίζεται επίσης πως έχει επίσης εγκριθεί και η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 62.474.604,71 ευρώ για την πληρωμή μηνός Μαρτίου σε 284.795 δικαιούχους του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). Η πληρωμή για το ΚΕΑ Μαρτίου 2018 αναμένεται να γίνει τις ίδιες ημέρες.