Πρεμιέρα, μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, κάνει το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, το Leader. Με τη νέα του διευρυμένη μορφή άνοιξε για αιτήσεις από δήμους, πολιτιστικούς συλλόγους και άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, με πρώτη προκήρυξη από την Αναπτυξιακή Χαλκιδικής, η οποία θα δέχεται τις υποψήφιες προτάσεις για δημόσια έργα μέχρι τις 31 Μαΐου 2018. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης είναι 990.000 ευρώ και η επιδότηση είναι στο 100% του προϋπολογισμού των έργων (όσων δεν αποφέρουν κέρδη).

Πιο αναλυτικά η πρόσκληση αναφέρει:

Στα πλαίσια πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020», και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο του Νομού Χαλκιδικής, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 990.000 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Αναλυτικότερα, οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ)

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις που θα συμπεριληφθούν στην υποδράση, αναμένεται να βελτιώσουν τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και σχετικές υποδομές για τον αγροτικό πληθυσμό και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της υποδράσης είναι:

Παιδικοί σταθμοί και αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης για φύλαξη και απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας
Αγροτικά ιατρεία με σκοπό την αμεσότερη πρόληψη και φροντίδα του αγροτικού πληθυσμού
Δημιουργία ή εκσυγχρονισμός Κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων με σκοπό την ιατρική φροντίδα και την κοινωνική προστασία ατόμων 3ης ηλικίας, καθώς και ΚΑΠΗ
Δημιουργία Κέντρων Νεότητας, που θα παρέχουν ποικίλες δραστηριότητες και διεξόδους στους νέους (χορωδία, αθλητικές δραστηριότητες, εκμάθηση χορού, ζωγραφική, γλυπτική, διοργάνωση εκδρομών, κλπ)
Καταφύγια αδέσποτων ζώων στα οποία θα παρέχεται προσωρινά άσυλο σε αυτά, καθώς και προληπτική και θεραπευτική αγωγή, μέχρι να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολίτες για την υιοθέτησή τους
Αποκατάσταση κτιρίων για στέγαση υπηρεσιών με σκοπό την επίδειξη τοπικών προϊόντων
Αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι αθλητισμού
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €): 300.000€

Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)

Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας. Παράλληλα, μέσω της υποδράσης μπορούν να υλοποιηθούν πράξεις οι οποίες αφορούν στην τουριστική προβολή και εξυπηρέτηση της περιοχής εφαρμογής όπως η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. Οι πράξεις που θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές επενδύσεις.

Επίσης, στο πλαίσιο της υπο-δράσης 19.2.4.3 οποιαδήποτε πράξη τουριστικής φύσης ενταχθεί θα πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών (πχ σημεία πληροφόρησης) και όχι στην προβολή της περιοχής με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας (παρά μόνο αιτιολογημένα σε τοπικό επίπεδο) ή την προβολή προϊόντων που συνδέονται και εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα.

Συγκεκριμένα η υποδράση αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής και μικρής κλίμακας τουριστικών υποδομών. Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι:

Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων με σκοπό την ανάδειξη των χαρακτηριστικών των χώρων τους, αλλά και την παροχή ουσιαστικών πληροφοριών στους επισκέπτες μέσω και της παροχής υπηρεσιών τουριστικής διερμηνείας,
Ποδηλατικές διαδρομές σε πεδινές περιοχές κοντά στη θάλασσα, αλλά και ποδηλατικές ορειβατικές διαδρομές σε ορεινές περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
Περιπατητικές διαδρομές σε περιοχές με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (χλωρίδα και πανίδα περιοχής), καθώς και σε περιοχές με αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως γεφύρια, μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες
Κέντρα τουριστικής πληροφόρησης για την έγκυρη ενημέρωση των επισκεπτών/τουριστών, σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που διατίθενται στον τόπο επίσκεψής τους
Επίσης, η Yποδράση αφορά σε οργανωμένες και συντονισμένες παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε οικισμούς, προκειμένου να αναπλασθούν και να αναδειχθούν οι αίθριοι κοινόχρηστοι χώροι και να διασωθεί ο χαρακτήρας τους.

Ορισμένες, ακόμη από τις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υποδράσης είναι:

Επισκευή, επέκταση και βελτίωση πλατειών του οικισμού (επίστρωση πλακιδίων, προσθήκη επενδύσεων, προσθήκη καθιστικών, κατασκευή σιντριβανιών, πέργκολες παραδοσιακού τύπου, κλπ),
Επισκευή πλακόστρωτων δρόμων (καλντερίμια), πεζοδρόμηση δρόμων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος
Διαμόρφωση εισόδων χωριού (κατασκευή πεζοδρομίου, ειδική διαμόρφωση φωτισμού)
Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης και σχετική σήμανση κοντά σε σημεία απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων (καλντερίμια, πεζόδρομοι)
Δημιουργία νέων και περιποίηση υφιστάμενων χώρων πρασίνου
Τοποθέτηση φωτιστικών στην περιοχή παρεμβάσεων και ανάδειξη με ειδικό φωτισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων της τοπικής αρχιτεκτονικής, αλλά και στοιχείων που σχετίζονται με την παράδοση και την ιστορία του οικισμού (μνημεία, τόποι οργάνωσης πανηγυριών, κλπ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €): 150.000€

Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η Υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.

Η Υποδράση στοχεύει στη διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των στοιχείων της πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής εφαρμογής.

Επισημαίνεται ότι, οι εκδηλώσεις ή οι λοιπές πράξεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών / περιβαλλοντικών κ.λ.π. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμφερόντων.

Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υπο-δράσης είναι:

Παραδοσιακές πολιτιστικές εκδηλώσεις (ανταμώματα παραδοσιακών συγκροτημάτων χορού, Πανηγύρια, Κουρμπάνια, κλπ)
Πολιτιστικά Δρώμενα (τραγουδιού, διαφόρων ειδών χορού, θεάτρου, κλπ)
Εκθέσεις (ζωγραφικής,γλυπτικής, video εγκαταστάσεων, λαογραφίας κλπ)
Αθλητικές εκδηλώσεις (αθλητικές συναντήσεις (meetings), τοπικές αθλητικές εκδηλώσεις)
Πολιτιστικοί Διαγωνισμοί με θεματολογία σχετική με την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €): 60.000€

Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).

Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια.

Ειδικότερα, η Υποδράση στοχεύει στην δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών πολιτισμού, καθώς και των σχετικών υποδομών που σχετίζονται μ’ αυτές. Επισημαίνεται ότι, οι εκδηλώσεις ή οι λοιπές πράξεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση πολιτιστικών / ιστορικών / περιβαλλοντικών κ.λ.π. στοιχείων της περιοχής ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και όχι την προσέλκυση τουριστών ή την άμεση ή έμμεση προβολή ιδιωτικών συμφερόντων.

Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι:

Δημιουργία νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ανοικτών Θεάτρων
Πολιτιστικά Κέντρα. Πρόκειται για χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, διοργάνωση εκδηλώσεων (συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις)
Ωδεία για την εκμάθηση παραδοσιακών και σύγχρονων οργάνων
Βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να περιλαμβάνουν αναγνωστήρια και ξεχωριστά τμήματα για παιδιά και εφήβους, και να υπάρχει υποχρεωτικά αίθουσα για χρήση Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ίντερνετ
Πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές που έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα
Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων / και αντίστοιχων άλλων φορέων (προμήθεια μουσικών οργάνων, αγορά στολών, προμήθεια σκηνικών, κλπ)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €): 480.000€

Ποσοστό Επιχορήγησης

Για όλες τις υποδράσεις το Ποσοστό Επιχορήγησης είναι:

Α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100%

Β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης.

Δικαιούχοι

Για όλες τις υποδράσεις δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι:

– ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους

– Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

Προθεσμία

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 19/03/2018

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 31/05/2018

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.), στη διεύθυνση Αλ. Παπαδιαμάντη 20, ΤΘ 81, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής, εντός πέντε εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14.00, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι η κα. Καραγιάννη Γεωργία, ο κ. Σταματάκης Στέφανος, και ο κ. Λειβαδιώτης Αναστάσιος τηλέφωνο 2371024407 24507, e-mail: [email protected].

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.anetxa.gr/ .

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου.