Η Διοίκηση του Σωματείου Συμβασιούχων Εργαζομένων Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, αναρτά σε πίνακες τα ονοματεπώνυμα των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 Δ.Ε. των Δήμων ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.
Δήμος Σιθωνίας Χαλκιδικής
https://drive.google.com/file/d/1KW_sZQ76bjTpoQZ3XXJWZvfUI8gTAFye/view?usp=drivesdk
Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής
https://drive.google.com/file/d/1IvH7KzrotHB3xZ0l5dfPMeZ6u4htg5W3/view?usp=drivesdk
Δήμος Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής
https://drive.google.com/file/d/1VU61w8btCc0usV5DHpYW5P1f9-1CoHR7/view?usp=drivesdk
Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής
https://drive.google.com/file/d/17yr_qQ3rfF9KSwtOCuq4fHCDx-FCtj0C/view?usp=drivesdk
Προκήρυξη
ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ σελ: 328
της προκήρυξης 3Κ/2018
”..Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθε-
σμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο
στην οικεία καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο.
Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π.,
στην ακόλουθη διεύθυνση:…”
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Παπαργύρης Αναστάσιος
Ο Γεν. Γραμματέας Τζίτζιος Τριαντάφυλλος