Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων των Ελλήνων πολιτών.
Σύμφωνα με την απόφαση (άρθρο 13), η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης.
Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της προηγούμενης παραγράφου, τα δελτία ταυτότητας εξακολουθούν να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 3021/19/53 από 14.10.2005 κοινή υπουργικής απόφασης (Β’ 1440).
Τα νέα δελτία ταυτότητας θα έχουν ισχύ 15 έτη για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη της ηλικίας τους.
Ο κάτοχος δελτίου ταυτότητας υποχρεούται να ζητήσει την αντικατάστασή του, από την αρμόδια αρχή έκδοσης, εντός εξαμήνου πριν την παρέλευση της αναγραφόμενης στο δελτίο ημερομηνίας λήξης αυτού. Σε περίπτωση που περάσει η ημερομηνία το δελτίο ταυτότητας θα είναι άκυρο.
Για την έκδοση νέας ταυτότητας το παράβολο ανέρχεται στα δέκα ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς των δικαιολογητικών και του δελτίου προς και από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, το παράβολο της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ.
Η έκδοση των νέων ταυτοτήτων αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2019.
Τα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας ταυτότητας:

 • Μία φωτογραφία, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ICAO
 • Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), των απαραίτητων για την έκδοση του δελτίου στοιχείων δημοτολογίου. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του ΟΠΣΕΔ, τα απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου δημοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του Δήμου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος
 • Αίτηση έκδοσης αντικατάστασης, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το ΟΠΣΕΔ του υπ. Εσωτερικών ή εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα (περίπτωση β’)
 • Το παλαιό δελτίο ταυτότητας, πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής
 • Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από την Υπηρεσία εκτύπωσης – προσωποποίησης
 • Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση
 • Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή των στοιχείων αυτών

Η μορφή της νέας ταυτότητας

Στην εμπρόσθια ζώνη της νέας ταυτότητας θα αναγράφεται:

 • Αριθμός ταυτότητας (card number).
 • Φύλο/sex (άρρεν/θήλυ-male/female), επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια.
 • Ημερομηνία λήξης, αριθμός πρόσβασης κάρτας, Αρχή έκδοσης.
 • Υπογραφή κατόχου.
 • Φωτογραφία.

Οπίσθια όψη

 • Ονομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπος γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, ομάδα αίματος, Αριθμός Μητρώου
 • Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα.
 • Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης/Machine Readable Zone-MRZ.