Στις 13 Μαΐου έληξε η προθεσμία υπογραφής των συμβάσεων για το πρόγραμμα προώθησης της Φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» στην Ευρωπαϊκή Αγορά και σε Τρίτες Χώρες.

Μάλιστα, στην επιστολή αναφέρεται ότι δόθηκαν επανειλημμένες παρατάσεις, τις οποίες εξασφάλισε η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων για λογαριασμό του υπουργείου, ωστόσο «παρήλθε άπρακτη η προθεσμία σύναψης των συμβάσεων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με τον Εκτελεστικό Οργανισμό, με αποτέλεσμα να μη έχει καταστεί έως σήμερα δυνατή η σύναψη των μεταξύ μας συμβάσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος Προώθησης της Φέτας Π.Ο.Π. «Feta PDO. Let’s get real!» στην Ευρωπαϊκή Αγορά και σε Τρίτες Χώρες, των οποίων η προθεσμία υπογραφής έληγε την 13/05/2018».

Σημειωτέον ότι την περασμένη εβδομάδα, με απόφασή της η διοίκηση του ΕΛΓΟ έκανε αποδεκτά τα σχετικά δικαιολογητικά από την Novacert, η οποία ορίστηκε προσωρινός ανόδοχος του έργου, σε αντικατάσταση του προηγούμενου (SOPEXA SA).

 

Ολόκληρη η επιστολή Αποστόλου έχει ως εξής:

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 21608/11-05-2018 έγγραφο του Γραφείου Διοικήσεως του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και έλαβε αρ. εισερχ. 1032/68330/11-05-2018 στο Τμήμα Εμπορικών Ροών και Προώθησης Προϊόντων της Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο κοινοποιήθηκε και στο Γραφείο μας, σάς υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με το νόμο (Ν.4412/2016) την αποκλειστική ευθύνη για τη σύννομη και εμπρόθεσμη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας την έχετε εσείς ως αναθέτουσα αρχή. Παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που εξασφάλισε η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων για λογαριασμό του Υπουργείου μας, παρήλθε άπρακτη η προθεσμία σύναψης των συμβάσεων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με τον Εκτελεστικό Οργανισμό, με αποτέλεσμα να μη έχει καταστεί έως σήμερα δυνατή η σύναψη των μεταξύ μας συμβάσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος Προώθησης της Φέτας Π.Ο.Π. «Feta PDO. Let’s get real!» στην Ευρωπαϊκή Αγορά και σε Τρίτες Χώρες, των οποίων η προθεσμία υπογραφής έληγε την 13/05/2018.

Παρακαλώ για την άμεση υποβολή παραιτήσεων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.