Τη δημιουργία του πρώτου προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», στο οποίο θα επενδυθούν 9,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2027, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου να εδραιωθεί η Ευρώπη ως παγκόσμια πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στόχος είναι να βελτιωθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα και να ενισχυθούν οι στρατηγικές ψηφιακές ικανότητες της Ευρώπης σε τομείς αιχμής όπως οι υπερυπολογιστές, η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η πρόταση της Επιτροπής εστιάζει σε πέντε τομείς:

  •  Υπερυπολογιστές: 2,7 δισ. ευρώ θα επενδυθούν για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των υπερυπολογιστών και της επεξεργασίας δεδομένων σε πολλούς τομείς, από την υγεία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως την ασφάλεια των αυτοκινήτων και την κυβερνοασφάλεια. Η χρηματοδότηση αυτή θα καταστήσει αποτελεσματικότερη και ευρύτερη τη χρήση των υπερυπολογιστών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Στόχος είναι να αναπτυχθεί έως το 2022-2023 μια παγκόσμιας κλάσης υποδομή υπερυπολογιστών και δεδομένων με υπολογιστική ικανότητα εξακλίμακας (ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια ή 10^18 υπολογισμοί ανά δευτερόλεπτο) και με δυνατότητες μετα-εξακλίμακας έως το 2026-2027.
  •  Τεχνητή νοημοσύνη: 2,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία και την κοινωνία. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή προτείνει την ανάπτυξη προσβάσιμων σε όλους κοινών «ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών» αλγορίθμων, χάρη στις οποίες ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούν να εντοπίζουν και να αποκτούν τις «έξυπνες» λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.
  • Kυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη: 2 δισ. ευρώ θα επενδυθούν για την προάσπιση της ψηφιακής οικονομίας, της κοινωνίας και των δημοκρατιών της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της κυβερνοάμυνας, της χρηματοδότησης εξοπλισμού και υποδομών κυβερνοασφάλειας προηγμένης τεχνολογίας, και της στήριξης της ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων.
  • * Ψηφιακές δεξιότητες: 700 εκατ. ευρώ θα δοθούν, ώστε το σημερινό και το μελλοντικό εργατικό δυναμικό στην ΕΕ να αποκτά με μεγαλύτερη ευκολία προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες μέσω μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων επιμορφωτικών προγραμμάτων και πρακτικών ασκήσεων στον χώρο εργασίας.
  • Εξάπλωση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας: 1,3 δισ. ευρώ θα δοθούν για να καταστεί δυνατός ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών, να προωθηθεί η διαλειτουργικότητά τους σε επίπεδο ΕΕ, καθώς επίσης να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, στην τεχνολογία και στην τεχνογνωσία. Νέοι «κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας» θα λειτουργούν ως σημεία ενιαίας εξυπηρέτησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις.