Προσλήψεις στα Λουτρά Αγίας Παρασκευής

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ1/2018

  Κωδικός Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

  ατόμων

  103 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας

  (Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Αγίας Παρασκευής)

  ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ  

   

  5 Μήνες

  1
  104 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας

  (Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Αγίας Παρασκευής)

  ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  (ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ)

   

   

   5 Μήνες

  1
  105 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας

  (Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Αγίας Παρασκευής)

  ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

   

  4 1/2 Μήνες

  2
  106 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας

  (Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Αγίας Παρασκευής

  ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

   

  6 Μήνες

  1
  107 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας

  (Υδροθεραπευτήριο Λουτρών Αγίας Παρασκευής)

  ΔΕ ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΩΝ  

   

   

  4 1/2 Μήνες

  1

   

  ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
  Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και

  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

  103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑα) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

  β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,

  γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

  δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

  ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

   

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

  (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

  α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

  β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,

  γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας.

  δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και

  ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

   

  104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

  β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης  ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

   

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

  (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

   

  α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

  β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης  ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

  105 & 106 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας ή Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας ή Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας ή Ξενοδοχειακής Εστιατοριακής Τεχνικής ή Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Υπηρεσιών ή Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή Ξενοδοχειακής- Εστιατορικής Τέχνης ή Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία) ή Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

   

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52 Α):

   

  Ι) Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ΄ Γυμνασίου.

  ΙΙ) Ξενοδοχειακής-Εστιατορικής Τέχνης μονοετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Λυκείου.

   

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

  (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

   

  α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

  β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  107  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Ειδικός Λουτροθεραπείας-SPA ή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά ή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή-Υπάλληλος Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας ή Ειδικός Κινησιοθεραπείας ή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή ή Βοηθός Φυσικοθεραπείας ή Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ή Βοηθών Φυσικοθεραπείας ή Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας/Λουτροθεραπείας -spa ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  β) Βεβαίωση από τις ανωτέρω σχολές ότι οι υποψήφιοι έχουν διδαχτεί μάθημα Α’ Βοηθειών ή Βεβαίωση οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ότι παρακολούθησαν πρόγραμμα Α’ Βοηθειών.

  γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

   

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

  (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

   

  α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

  β) Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας ή σε Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού ή σε Υδροθεραπευτήρια (Υπ. Αποφ. 9833/2009/ΦΕΚ 1055/τ.Β’/7.6.2009).

  γ) Βεβαίωση οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παρακολούθησης προγράμματος Α’ Βοηθειών.

  δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

   

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

  (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

   

  α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

  β) Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας ή σε Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού ή σε Υδροθεραπευτήρια (Υπ. Αποφ. 9833/2009/ΦΕΚ 1055/τ.Β’/7.6.2009).

  γ) Βεβαίωση οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παρακολούθησης προγράμματος Α’ Βοηθειών.

  δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

   

   

   

  Οι υποψήφιοι όλων  των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως  65  ετών, ΕΚΤΟΣ από τους υποψήφιους της ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών/στριών, που  πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως  45  ετών.

  Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από τις 18/06/2018 έως 27/06/2018.

  Περισσότερες πληροφορίες