Ενημερωτικό εγγραφών για τους μαθητές του ΕΠΑΛ

  Για τους μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης:

  Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους.

  Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους. Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να προσέλθουν στη διεύθυνση του Επαγγελματικού Λυκείου για να υποβάλλουν:

  • Την εκτυπωμένη Ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση προτίμησης που υπέβαλλαν από 15 Μαΐου έως 6 Ιουνίου.
   Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνεται η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 (ΦΕΚ 120/23-1-2018), εφόσον οι μαθητές/τριες είναι ανήλικοι/ες.

  Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS. Για την ανανέωση εγγραφής σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο απαιτείται η προηγούμενη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης.

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αν δεν έχουν κατατεθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
  • Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται ανανεώσεις εγγραφών τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων:

  α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν σε εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου, όπου αυτές προβλέπονται, και

  β) για τους/τις μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να ανανεώσουν την εγγραφή τους για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Στην περίπτωση β ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί.

  • Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή, εφ’ όσον δεν έχει κατατεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β’ 1296).

  Άρθρο 13 – Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών

  1) Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε περίπτωση που αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται από τον νόμο, κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας είναι αυτός που έχει την επιμέλεια του/της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

  Για τους μαθητές της Α’ τάξης:

  Τα ίδια ισχύουν και για την Α΄ τάξη και επιπλέον πρέπει να φέρουν:

  • Απολυτήριο Γυμνασίου
  •  Πιστοποιητικό γεννήσεως (επίσημα μεταφρασμένο οι αλλοδαποί) και υποχρεωτικά Ατομικό Δελτίο Υγείας μέχρι το Σεπτέμβριο.