Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Συνεταιριστική Τράπεζα της Θεσσαλίας (ΣΤΘ) υπέγραψαν συμφωνία εγγύησης μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI).
Η νέα αυτή συμφωνία χρηματοδότησης κατέστη δυνατή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη (σχέδιο Γιούνκερ).
Αυτή η νέα συμφωνία εγγύησης επιτρέπει στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας να παρέχει δάνεια σε περισσότερους από 500 μικροεπιχειρηματίες για τα επόμενα 5 χρόνια στην περιοχή της Θεσσαλίας και σε όλη την Ελλάδα.
Οι μικροεπιχειρηματίες θα μπορούν να επωφελούνται από δάνεια με μειωμένο επιτόκιο και με χαμηλότερες απαιτήσεις εξασφάλισης στο πλαίσιο του προγράμματος που υποστηρίζεται από την ΕΕ.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας θα στοχεύει κυρίως σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, εταιρείες που έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και τις επιχειρήσεις στον τομέα της γεωργίας.
Το σύστημα εγγυήσεων EaSI ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαχειρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Οι μικροεπιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο στο πλαίσιο του EaSI, μπορούν να απευθύνονται σε υποκαταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.
Το EΤΕ δεν θα παράσχει άμεση οικονομική στήριξη στις επιχειρήσεις, αλλά θα εφαρμόσει τη διευκόλυνση μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, όπως τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης, κοινωνικής χρηματοδότησης και εγγυήσεων, καθώς και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EaSI.
Αυτοί οι ενδιάμεσοι φορείς θα ασχοληθούν άμεσα με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να παράσχουν υποστήριξη στο πλαίσιο της εγγύησης του EaSI.